آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 3,293,130 174,945,046,364 Rls. 1,933,635 $
2 11 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 2,705,527 133,024,411,442 Rls. 1,592,194 $
3 12 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 1,809,553 92,906,734,234 Rls. 1,064,755 $
4 9 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 966,714 48,910,114,255 Rls. 570,616 $
5 8 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 746,358 31,447,270,091 Rls. 426,740 $
6 11 1397 اروميه پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 37,100 6,130,425,600 Rls. 68,900 $
7 8 1397 اروميه پاکستان 08061000 انگور تازه 69,815 4,321,009,000 Rls. 49,286 $
8 2 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 188,580 3,960,180,000 Rls. 94,290 $
9 1 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 143,207 2,908,665,460 Rls. 71,603 $
10 2 1397 اروميه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 19,955 2,816,016,000 Rls. 67,048 $
11 10 1397 اروميه پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 12,604 2,642,388,140 Rls. 28,196 $
12 9 1397 اروميه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,681 1,804,519,428 Rls. 19,790 $
13 7 1397 اروميه پاکستان 08081000 سيب، تازه 72,205 1,783,110,000 Rls. 42,455 $
14 10 1397 اروميه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,778 1,559,323,885 Rls. 16,639 $
15 1 1397 اروميه پاکستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,570 1,275,893,385 Rls. 33,855 $
16 2 1397 اروميه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,800 875,322,000 Rls. 20,841 $
17 5 1397 اروميه پاکستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 21,816 787,799,628 Rls. 17,954 $
18 2 1397 اروميه پاکستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 21,600 725,760,000 Rls. 17,280 $
19 3 1397 اروميه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 21,600 725,725,291 Rls. 17,279 $
20 2 1397 اروميه پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 8,228 725,718,000 Rls. 17,279 $
21 9 1397 اروميه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 359 121,251,598 Rls. 1,330 $
22 2 1397 اروميه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 432 69,720,000 Rls. 1,660 $
مجموع کل
514,466,403,801 ريال
مجموع کل
6,173,624 دلار
[1]