آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 اروميه هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 345,600 32,396,803,200 Rls. 345,600 $
2 11 1397 اروميه هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 263,990 29,846,509,850 Rls. 351,970 $
3 2 1397 اروميه هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 171,861 10,827,243,000 Rls. 257,791 $
4 11 1397 اروميه هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 129,600 10,710,619,200 Rls. 129,600 $
5 3 1397 اروميه هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 128,800 8,350,989,075 Rls. 198,055 $
6 10 1397 اروميه هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 64,800 5,618,613,600 Rls. 64,800 $
7 10 1397 اروميه هلند 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 22,260 5,556,296,340 Rls. 66,780 $
8 5 1397 اروميه هلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 43,200 5,307,724,800 Rls. 120,960 $
9 6 1397 اروميه هلند 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 34,430 4,844,280,000 Rls. 115,340 $
10 7 1397 اروميه هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 104,500 4,389,000,000 Rls. 104,500 $
11 2 1397 اروميه هلند 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 21,500 3,116,820,000 Rls. 74,210 $
12 5 1397 اروميه هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 36,800 2,753,206,720 Rls. 62,744 $
13 1 1397 اروميه هلند 08071100 هندوا نه، تازه 78,797 471,739,980 Rls. 11,818 $
مجموع کل
124,189,845,765 ريال
مجموع کل
1,904,168 دلار
[1]