آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 3,113,890 59,949,870,044 Rls. 1,548,218 $
2 2 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 1,391,677 29,223,558,000 Rls. 695,799 $
3 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 259,200 22,459,248,000 Rls. 259,200 $
4 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 38,500 21,694,842,000 Rls. 498,732 $
5 10 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 194,400 19,043,618,400 Rls. 194,400 $
6 3 1397 اروميه فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 2,290,322 19,027,081,230 Rls. 450,788 $
7 5 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 163,440 16,052,158,000 Rls. 380,917 $
8 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 194,400 16,042,860,000 Rls. 182,985 $
9 11 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 187,500 15,803,344,500 Rls. 187,500 $
10 6 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 156,320 14,950,836,000 Rls. 355,972 $
11 9 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 172,800 14,238,720,000 Rls. 172,800 $
12 9 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 83,830 14,233,967,400 Rls. 160,598 $
13 11 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 57,420 12,147,152,800 Rls. 152,130 $
14 10 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 56,760 11,484,352,200 Rls. 129,034 $
15 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 159,840 10,195,113,600 Rls. 239,760 $
16 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 42,230 9,051,176,800 Rls. 100,664 $
17 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 80,590 8,591,499,775 Rls. 97,995 $
18 3 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 383,144 8,072,941,086 Rls. 191,569 $
19 5 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 83,557 7,343,994,000 Rls. 167,366 $
20 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 42,400 7,331,723,200 Rls. 84,800 $
21 6 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 60,990 6,365,970,300 Rls. 151,571 $
22 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 66,380 6,175,303,500 Rls. 79,320 $
23 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 48,420 5,164,900,800 Rls. 121,779 $
24 7 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 47,020 4,420,170,000 Rls. 105,242 $
25 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 84,800 4,223,888,000 Rls. 65,848 $
26 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 44,000 3,804,196,000 Rls. 44,000 $
27 10 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 42,400 3,082,751,360 Rls. 33,920 $
28 1 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 42,400 2,671,200,000 Rls. 63,600 $
29 3 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 24,510 2,527,200,550 Rls. 59,862 $
30 7 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 22,910 2,421,270,900 Rls. 57,649 $
31 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 33,400 2,407,883,500 Rls. 35,487 $
32 2 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,741 2,015,424,600 Rls. 47,986 $
33 3 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 31,319 1,971,407,576 Rls. 46,755 $
34 9 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 21,600 1,779,840,000 Rls. 21,600 $
35 9 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 13,820 1,545,348,000 Rls. 18,754 $
36 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 13,000 1,525,359,000 Rls. 16,500 $
37 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 163,561 1,366,977,215 Rls. 32,194 $
38 2 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 11,830 1,249,754,100 Rls. 29,756 $
39 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 36,243 772,252,300 Rls. 18,121 $
40 3 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 10,872 684,347,132 Rls. 16,230 $
41 2 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,162 610,260,000 Rls. 14,530 $
42 8 1397 اروميه فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 4,980 334,656,000 Rls. 7,968 $
43 4 1397 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,400 312,505,600 Rls. 7,360 $
44 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 84238100 ماشين آلات وادوات توزين، که در جاي ديگرمذکور نباشد با ظرفيت توزين حدا کثر30 کيلوگرم 1,472 277,338,000 Rls. 3,000 $
45 12 1397 اروميه فدراسيون روسيه 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 2,000 162,704,960 Rls. 1,760 $
46 7 1397 اروميه فدراسيون روسيه 25251020 ک کک ک بریده شده به صورت تیغهکهای نامنظم/ميكا، از جمله ميكاي بريده شده به صورت تيغهکهاي نازك نامنظم (Splittings)؛ آخال ميكا. 8,000 40,791,240 Rls. 971 $
مجموع کل
394,851,757,668 ريال
مجموع کل
7,352,990 دلار
[1]