آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 اروميه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,634,130 83,066,214,000 Rls. 1,977,767 $
2 6 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 626,540 80,455,200,000 Rls. 1,915,600 $
3 12 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 399,390 73,147,033,843 Rls. 813,480 $
4 10 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 423,169 67,030,013,325 Rls. 729,496 $
5 9 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 336,422 59,330,151,997 Rls. 685,361 $
6 10 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 439,411 58,551,869,347 Rls. 650,050 $
7 12 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 628,337 58,311,425,590 Rls. 655,901 $
8 5 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 399,325 52,540,030,740 Rls. 1,221,062 $
9 5 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 543,549 52,508,493,810 Rls. 1,220,372 $
10 12 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 417,467 51,081,825,950 Rls. 572,088 $
11 6 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 521,448 50,804,208,000 Rls. 1,209,624 $
12 3 1397 اروميه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 351,011 49,565,281,207 Rls. 1,176,820 $
13 11 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 290,911 49,163,237,164 Rls. 581,822 $
14 5 1397 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 383,426 46,542,651,650 Rls. 1,081,357 $
15 8 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 91,096 45,278,467,740 Rls. 518,719 $
16 9 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 226,158 44,815,312,836 Rls. 510,104 $
17 10 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 241,716 43,261,438,796 Rls. 482,740 $
18 9 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 153,177 40,993,223,042 Rls. 486,985 $
19 11 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 443,910 38,827,715,086 Rls. 460,368 $
20 4 1397 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 286,626 35,684,376,770 Rls. 835,634 $
21 8 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 191,606 35,180,241,860 Rls. 469,115 $
22 2 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 361,002 34,174,136,640 Rls. 813,670 $
23 4 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 348,112 32,233,953,460 Rls. 754,856 $
24 5 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 307,658 30,958,404,620 Rls. 721,515 $
25 10 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 183,044 30,824,753,574 Rls. 338,204 $
26 6 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 317,843 30,732,828,000 Rls. 731,734 $
27 6 1397 اروميه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,335,010 30,232,692,000 Rls. 719,826 $
28 2 1397 اروميه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 196,117 26,697,132,000 Rls. 635,646 $
29 12 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 259,620 26,041,191,155 Rls. 293,998 $
30 6 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 104,891 25,931,846,640 Rls. 617,425 $
31 11 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 259,198 24,631,678,372 Rls. 293,340 $
32 2 1397 اروميه عراق 08081000 سيب، تازه 1,146,820 24,074,526,000 Rls. 573,203 $
33 6 1397 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 175,658 22,382,346,000 Rls. 532,913 $
34 3 1397 اروميه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,224,990 21,777,465,000 Rls. 515,250 $
35 4 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 137,718 21,223,106,500 Rls. 497,878 $
36 2 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 143,349 20,538,126,000 Rls. 489,003 $
37 3 1397 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 185,365 20,061,090,463 Rls. 476,052 $
38 9 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 79,553 19,995,217,806 Rls. 227,885 $
39 2 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 214,837 19,767,384,000 Rls. 470,652 $
40 7 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 157,961 19,365,696,000 Rls. 461,088 $
41 12 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 147,936 18,990,150,634 Rls. 214,790 $
42 11 1397 اروميه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 171,790 18,947,975,980 Rls. 224,911 $
43 3 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 201,724 18,934,626,408 Rls. 449,515 $
44 11 1397 اروميه عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 21,468 18,795,448,680 Rls. 214,680 $
45 10 1397 اروميه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 21,994 18,335,078,160 Rls. 219,940 $
46 8 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 105,466 17,106,389,153 Rls. 244,799 $
47 7 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 81,901 17,013,864,000 Rls. 405,092 $
48 3 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 117,875 16,111,060,005 Rls. 382,367 $
49 2 1397 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 143,898 15,801,366,000 Rls. 376,223 $
50 7 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 834,720 15,420,636,000 Rls. 367,158 $
51 12 1397 اروميه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 24,105 15,149,850,947 Rls. 168,735 $
52 12 1397 اروميه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 158,792 14,878,046,390 Rls. 167,988 $
53 3 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 146,410 14,006,337,162 Rls. 332,536 $
54 4 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 141,611 13,995,242,570 Rls. 327,804 $
55 1 1397 اروميه عراق 08081000 سيب، تازه 656,558 13,166,092,015 Rls. 328,275 $
56 4 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 86,466 12,934,524,280 Rls. 303,541 $
57 2 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 101,639 12,806,304,000 Rls. 304,912 $
58 4 1397 اروميه عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 28,342 12,126,538,400 Rls. 283,420 $
59 5 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 643,220 11,968,472,350 Rls. 277,061 $
60 1 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 162,583 11,774,196,617 Rls. 296,219 $
61 8 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 510,110 10,989,111,845 Rls. 205,988 $
62 5 1397 اروميه عراق 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي 54,674 10,986,295,680 Rls. 255,312 $
63 7 1397 اروميه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 109,149 10,973,634,000 Rls. 261,277 $
64 5 1397 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 69,550 10,756,675,840 Rls. 247,185 $
65 1 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 132,488 10,415,657,400 Rls. 259,617 $
66 2 1397 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 978,680 10,276,140,000 Rls. 244,670 $
67 11 1397 اروميه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 88,964 10,251,870,699 Rls. 122,729 $
68 2 1397 اروميه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 548,000 9,886,380,000 Rls. 235,390 $
69 5 1397 اروميه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 425,080 9,731,120,896 Rls. 228,646 $
70 8 1397 اروميه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 18,961 9,415,661,385 Rls. 116,847 $
71 7 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 85,249 9,230,508,000 Rls. 219,774 $
72 8 1397 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 53,177 8,952,119,010 Rls. 108,488 $
73 4 1397 اروميه عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 20,884 8,922,098,400 Rls. 208,840 $
74 11 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 76,812 8,416,083,237 Rls. 98,755 $
75 10 1397 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 350,000 8,086,312,500 Rls. 87,311 $
76 1 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 70,869 7,938,031,780 Rls. 195,408 $
77 5 1397 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 712,589 7,689,799,000 Rls. 178,147 $
78 7 1397 اروميه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 27,654 7,665,714,000 Rls. 182,517 $
79 4 1397 اروميه عراق 08081000 سيب، تازه 330,030 7,036,442,550 Rls. 165,014 $
80 10 1397 اروميه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 91,540 6,985,309,604 Rls. 76,474 $
81 12 1397 اروميه عراق 28011000 کلر 316,800 6,840,256,291 Rls. 78,751 $
82 9 1397 اروميه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 300,000 6,651,881,250 Rls. 75,500 $
83 4 1397 اروميه عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 137,767 6,319,807,134 Rls. 148,526 $
84 3 1397 اروميه عراق 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي 32,056 6,317,071,416 Rls. 149,904 $
85 6 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 339,100 6,266,568,000 Rls. 149,204 $
86 10 1397 اروميه عراق 04031090 ماست 74,023 6,200,192,069 Rls. 69,458 $
87 10 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 34,722 6,101,492,705 Rls. 66,729 $
88 8 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 35,582 5,939,538,191 Rls. 79,932 $
89 2 1397 اروميه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 218,645 5,831,238,000 Rls. 138,839 $
90 8 1397 اروميه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 12,145 5,594,059,015 Rls. 68,901 $
91 4 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 307,030 5,536,881,430 Rls. 129,413 $
92 3 1397 اروميه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 35,603 5,504,975,626 Rls. 130,699 $
93 5 1397 اروميه عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 162,726 5,443,649,761 Rls. 126,952 $
94 8 1397 اروميه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 236,680 5,437,488,000 Rls. 129,464 $
95 10 1397 اروميه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 8,205 5,274,144,295 Rls. 57,435 $
96 2 1397 اروميه عراق 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي 25,478 5,080,320,000 Rls. 120,960 $
97 10 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 171,330 5,045,634,833 Rls. 58,041 $
98 5 1397 اروميه عراق 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 3,986 4,889,977,810 Rls. 110,909 $
99 11 1397 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 202,200 4,746,737,629 Rls. 56,615 $
100 8 1397 اروميه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 91,102 4,738,616,132 Rls. 66,415 $
مجموع کل
2,204,409,682,147 ريال
مجموع کل
40,019,607 دلار