آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 227,610 67,954,999,140 Rls. 796,635 $
2 8 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 133,380 39,790,905,210 Rls. 462,835 $
3 11 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 94,500 30,043,345,500 Rls. 330,750 $
4 1 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 37,800 8,731,800,000 Rls. 207,900 $
5 4 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 28,350 5,057,923,500 Rls. 118,125 $
6 3 1397 اروميه جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 18,900 4,380,764,850 Rls. 103,950 $
7 2 1397 اروميه جمهوري کره 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 18,500 2,302,833,750 Rls. 54,829 $
مجموع کل
158,262,571,950 ريال
مجموع کل
2,075,024 دلار
[1]