آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 2,957,477 242,524,886,349 Rls. 2,750,614 $
2 11 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,254,920 170,501,249,750 Rls. 1,997,004 $
3 12 1397 اروميه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,185,110 128,265,940,577 Rls. 1,446,649 $
4 8 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,936,873 109,724,696,885 Rls. 1,824,658 $
5 2 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,771,310 107,599,367,760 Rls. 2,561,889 $
6 11 1397 اروميه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 123,936 105,269,083,200 Rls. 1,239,360 $
7 11 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,010,500 85,866,581,340 Rls. 1,010,500 $
8 10 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 580,400 83,558,485,400 Rls. 917,640 $
9 7 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,985,170 83,377,140,000 Rls. 1,985,170 $
10 12 1397 اروميه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 109,612 79,904,023,052 Rls. 908,524 $
11 12 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 514,880 72,715,734,016 Rls. 823,688 $
12 9 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 506,250 71,081,113,200 Rls. 810,000 $
13 10 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 648,880 67,778,051,568 Rls. 749,688 $
14 11 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,500 64,559,165,500 Rls. 765,201 $
15 8 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 570,000 62,771,814,400 Rls. 890,924 $
16 10 1397 اروميه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 69,325 57,753,003,810 Rls. 693,250 $
17 4 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 829,379 57,275,733,480 Rls. 1,343,468 $
18 1 1397 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 7,848,649 54,879,775,849 Rls. 1,379,817 $
19 12 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 516,943 46,292,892,904 Rls. 515,927 $
20 5 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 2,874,940 43,551,416,912 Rls. 998,359 $
21 9 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 625,420 43,143,894,960 Rls. 509,950 $
22 10 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 492,600 42,113,122,392 Rls. 467,224 $
23 4 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 2,656,460 38,781,697,418 Rls. 905,988 $
24 6 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 862,168 37,101,456,175 Rls. 883,368 $
25 2 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 2,906,290 36,619,128,000 Rls. 871,884 $
26 2 1397 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 5,598,240 35,613,522,000 Rls. 847,941 $
27 10 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 34,025,244,000 Rls. 393,000 $
28 8 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,237,730 32,978,111,712 Rls. 469,746 $
29 9 1397 اروميه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 39,159 32,267,016,000 Rls. 391,590 $
30 2 1397 اروميه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 184,010 31,272,224,000 Rls. 744,577 $
31 9 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 589,977 31,037,634,769 Rls. 355,560 $
32 12 1397 اروميه ترکيه 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 346,940 29,068,062,444 Rls. 327,444 $
33 12 1397 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 1,672,924 28,373,303,321 Rls. 318,555 $
34 8 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 27,204,675,000 Rls. 315,363 $
35 8 1397 اروميه ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 62,628 25,849,236,876 Rls. 368,420 $
36 1 1397 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 81,500 24,716,847,000 Rls. 637,450 $
37 12 1397 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 364,972 24,051,668,467 Rls. 274,776 $
38 2 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,950 23,587,200,000 Rls. 561,600 $
39 11 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 314,161 22,722,076,138 Rls. 271,773 $
40 12 1397 اروميه ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) 49,960 22,313,793,838 Rls. 248,767 $
41 12 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 740,020 22,279,943,668 Rls. 249,725 $
42 11 1397 اروميه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 250,000 22,273,234,500 Rls. 270,547 $
43 11 1397 اروميه ترکيه 07031000 پياز و موسير 671,616 22,121,058,233 Rls. 273,789 $
44 3 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,854,787 21,971,587,408 Rls. 521,549 $
45 8 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 239,880 21,606,588,000 Rls. 315,555 $
46 7 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,728,030 21,487,809,000 Rls. 511,615 $
47 2 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 630,633 21,336,126,000 Rls. 508,003 $
48 11 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 192,000 20,960,272,800 Rls. 259,200 $
49 9 1397 اروميه ترکيه 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 69,223 20,051,000,448 Rls. 239,556 $
50 1 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 320,668 19,805,385,138 Rls. 481,002 $
51 10 1397 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,250 19,616,690,250 Rls. 200,250 $
52 7 1397 اروميه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 290,690 19,534,368,000 Rls. 465,104 $
53 8 1397 اروميه ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 23,276 19,513,434,600 Rls. 226,592 $
54 9 1397 اروميه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 197,180 19,481,207,936 Rls. 220,316 $
55 10 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 269,258 19,479,108,197 Rls. 212,195 $
56 12 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 18,672,912,000 Rls. 211,500 $
57 12 1397 اروميه ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 338,270 16,807,287,522 Rls. 191,303 $
58 12 1397 اروميه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 109,005 16,554,762,665 Rls. 185,309 $
59 1 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 143,540 16,520,997,840 Rls. 430,620 $
60 11 1397 اروميه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 111,666 16,482,062,558 Rls. 188,483 $
61 6 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,104,795 16,387,224,000 Rls. 390,172 $
62 7 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 287,850 16,321,074,000 Rls. 388,597 $
63 7 1397 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 192,116 16,137,744,000 Rls. 384,232 $
64 12 1397 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 360,000 16,090,080,000 Rls. 180,000 $
65 9 1397 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,000 15,592,464,000 Rls. 171,000 $
66 3 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 245,154 15,468,173,280 Rls. 367,731 $
67 4 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 120,120 15,413,024,900 Rls. 360,370 $
68 8 1397 اروميه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 18,594 15,344,698,500 Rls. 175,022 $
69 11 1397 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 594,980 13,712,226,443 Rls. 168,294 $
70 12 1397 اروميه ترکيه 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 21,190 12,866,589,190 Rls. 145,734 $
71 9 1397 اروميه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 132,000 12,832,706,700 Rls. 146,213 $
72 2 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 226,500 12,829,320,000 Rls. 305,460 $
73 8 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 153,400 12,671,512,400 Rls. 147,310 $
74 5 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 216,000 12,644,748,000 Rls. 291,600 $
75 10 1397 اروميه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 86,209 12,600,004,403 Rls. 137,621 $
76 8 1397 اروميه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 157,270 12,597,442,375 Rls. 170,391 $
77 10 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 12,237,091,200 Rls. 129,600 $
78 11 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 151,600 11,972,459,280 Rls. 145,160 $
79 11 1397 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 48,990 11,840,491,080 Rls. 146,970 $
80 9 1397 اروميه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 88,937 11,643,754,710 Rls. 133,108 $
81 12 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 11,593,044,000 Rls. 129,600 $
82 6 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 192,020 10,887,534,000 Rls. 259,227 $
83 7 1397 اروميه ترکيه 20079100 مركبات 172,020 10,837,260,000 Rls. 258,030 $
84 5 1397 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 249,365 10,695,706,000 Rls. 249,365 $
85 2 1397 اروميه ترکيه 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 193,927 10,399,847,838 Rls. 247,615 $
86 8 1397 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 63,000 10,398,150,000 Rls. 118,602 $
87 11 1397 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 654,805 10,336,171,122 Rls. 123,320 $
88 12 1397 اروميه ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 108,380 10,142,903,560 Rls. 112,540 $
89 12 1397 اروميه ترکيه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 251,827 9,976,897,806 Rls. 109,734 $
90 3 1397 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 168,000 9,549,252,000 Rls. 226,800 $
91 2 1397 اروميه ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 171,778 9,500,022,000 Rls. 226,191 $
92 1 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 303,091 9,456,342,592 Rls. 241,174 $
93 12 1397 اروميه ترکيه 07032000 سير 99,939 9,323,565,952 Rls. 105,604 $
94 7 1397 اروميه ترکيه 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 138,000 9,273,600,000 Rls. 220,800 $
95 9 1397 اروميه ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 77,054 9,247,966,092 Rls. 107,148 $
96 8 1397 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 154,547 9,081,045,575 Rls. 127,457 $
97 5 1397 اروميه ترکيه 74082900 مفتول ا زآلياژمس که در جاي ديگرگفته نشده. 20,060 8,802,328,000 Rls. 200,600 $
98 11 1397 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه يا جور شده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند با تركيبات مختلف، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون و کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 12,332 8,637,431,456 Rls. 98,656 $
99 8 1397 اروميه ترکيه 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 68,438 8,623,175,551 Rls. 205,314 $
100 10 1397 اروميه ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 62,306 8,619,567,046 Rls. 92,914 $
مجموع کل
3,287,230,546,276 ريال
مجموع کل
49,884,795 دلار