آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اروميه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,012,703 31,008,488,445 Rls. 359,835 $
2 12 1397 اروميه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 839,910 25,854,946,449 Rls. 291,229 $
3 8 1397 اروميه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 801,020 23,341,040,090 Rls. 286,378 $
4 10 1397 اروميه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 702,970 21,670,306,945 Rls. 242,770 $
5 12 1397 اروميه ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 349,865 17,583,456,419 Rls. 202,889 $
6 11 1397 اروميه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 536,750 15,230,596,664 Rls. 186,064 $
7 7 1397 اروميه ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 552,000 12,419,946,000 Rls. 295,713 $
8 9 1397 اروميه ترکمنستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 46,500 7,526,052,400 Rls. 88,352 $
9 11 1397 اروميه ترکمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 22,080 5,289,065,280 Rls. 66,240 $
10 8 1397 اروميه ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 286,900 3,807,984,048 Rls. 53,667 $
11 11 1397 اروميه ترکمنستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 23,000 3,364,760,032 Rls. 37,043 $
12 11 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 39,320 3,326,020,840 Rls. 39,320 $
13 12 1397 اروميه ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,972 2,989,077,037 Rls. 34,459 $
14 5 1397 اروميه ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 24,490 2,911,807,000 Rls. 66,200 $
15 11 1397 اروميه ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 47,871 2,558,975,448 Rls. 28,172 $
16 4 1397 اروميه ترکمنستان 19053200 وافل ها و ويفرها 20,700 1,912,332,240 Rls. 44,712 $
17 7 1397 اروميه ترکمنستان 19053200 وافل ها و ويفرها 20,010 1,815,324,000 Rls. 43,222 $
18 9 1397 اروميه ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 9,742 1,705,505,536 Rls. 18,704 $
19 12 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 18,200 1,573,553,800 Rls. 18,200 $
20 2 1397 اروميه ترکمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,940 1,496,880,000 Rls. 35,640 $
21 5 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,000 1,435,500,000 Rls. 33,000 $
22 1 1397 اروميه ترکمنستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 19,220 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
23 1 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,000 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
24 6 1397 اروميه ترکمنستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 27,960 1,260,714,000 Rls. 30,017 $
25 1 1397 اروميه ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 48,000 1,249,920,000 Rls. 29,760 $
26 12 1397 اروميه ترکمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 4,000 1,210,426,000 Rls. 14,000 $
27 2 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 15,120 952,560,000 Rls. 22,680 $
28 5 1397 اروميه ترکمنستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 32,500 945,420,000 Rls. 22,510 $
29 8 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 17,325 727,650,000 Rls. 17,325 $
30 6 1397 اروميه ترکمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 16,500 693,000,000 Rls. 16,500 $
31 11 1397 اروميه ترکمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 2,160 689,878,080 Rls. 8,640 $
32 2 1397 اروميه ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 685,440,000 Rls. 16,320 $
33 7 1397 اروميه ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 25,035 618,786,000 Rls. 14,733 $
34 1 1397 اروميه ترکمنستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 2,160 544,320,000 Rls. 12,960 $
35 6 1397 اروميه ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 24,000 539,994,000 Rls. 12,857 $
36 12 1397 اروميه ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,787 506,044,527 Rls. 5,853 $
37 3 1397 اروميه ترکمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 23,875 446,715,800 Rls. 10,600 $
38 11 1397 اروميه ترکمنستان 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 4,160 332,163,520 Rls. 4,160 $
39 5 1397 اروميه ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 9,500 315,000,000 Rls. 7,500 $
40 5 1397 اروميه ترکمنستان 08083000 گلابي ها، تازه 3,820 204,078,000 Rls. 4,859 $
41 8 1397 اروميه ترکمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,860 120,120,000 Rls. 2,860 $
42 5 1397 اروميه ترکمنستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,800 81,144,000 Rls. 1,932 $
43 8 1397 اروميه ترکمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 810 68,040,000 Rls. 1,620 $
مجموع کل
203,827,032,600 ريال
مجموع کل
2,796,495 دلار
[1]