آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,560,922 76,131,236,005 Rls. 918,580 $
2 10 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,346,552 70,314,917,977 Rls. 792,431 $
3 1 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 3,460,893 68,643,210,989 Rls. 1,730,432 $
4 2 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 2,292,911 48,150,606,000 Rls. 1,146,443 $
5 10 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 276,800 47,087,334,478 Rls. 499,546 $
6 9 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 252,800 39,886,389,880 Rls. 456,947 $
7 12 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 595,930 30,955,902,114 Rls. 350,705 $
8 9 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 361,061 18,725,051,789 Rls. 212,470 $
9 12 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 115,800 16,001,195,724 Rls. 182,636 $
10 8 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 137,900 15,821,712,775 Rls. 224,712 $
11 4 1397 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 98,513 13,585,593,820 Rls. 317,913 $
12 4 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 137,000 10,959,657,000 Rls. 256,134 $
13 3 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 484,062 10,196,665,344 Rls. 242,029 $
14 11 1397 اروميه افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 79,396 8,976,174,794 Rls. 106,966 $
15 11 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 70,500 8,819,806,980 Rls. 102,920 $
16 7 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 70,700 5,324,214,000 Rls. 126,767 $
17 6 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 69,200 5,028,072,000 Rls. 119,716 $
18 2 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 142,645 4,945,332,000 Rls. 117,746 $
19 12 1397 اروميه افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,122 4,875,616,512 Rls. 55,224 $
20 12 1397 اروميه افغانستان 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,550 4,603,941,750 Rls. 53,250 $
21 7 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 166,146 4,106,004,000 Rls. 97,762 $
22 8 1397 اروميه افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 22,100 4,023,836,475 Rls. 45,896 $
23 4 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 176,877 3,758,456,980 Rls. 88,438 $
24 4 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 121,020 3,621,721,320 Rls. 84,714 $
25 2 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 47,800 3,540,390,000 Rls. 84,295 $
26 4 1397 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 42,743 3,528,824,950 Rls. 82,421 $
27 12 1397 اروميه افغانستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 6,485 3,435,286,080 Rls. 38,910 $
28 5 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 46,000 3,326,298,840 Rls. 77,535 $
29 2 1397 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,841 3,246,684,000 Rls. 77,302 $
30 4 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 89,258 3,041,009,048 Rls. 71,406 $
31 3 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 88,788 2,993,762,941 Rls. 71,029 $
32 8 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 69,777 2,827,694,500 Rls. 39,464 $
33 1 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 97,060 2,633,288,770 Rls. 67,942 $
34 8 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 92,570 2,548,911,970 Rls. 39,860 $
35 1 1397 اروميه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 76,116 2,349,796,080 Rls. 61,271 $
36 5 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 88,630 2,225,471,784 Rls. 51,407 $
37 2 1397 اروميه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 55,030 1,972,740,000 Rls. 46,970 $
38 5 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 72,260 1,945,726,960 Rls. 44,342 $
39 11 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 48,520 1,939,124,232 Rls. 21,348 $
40 1 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 57,725 1,885,516,867 Rls. 49,809 $
41 4 1397 اروميه افغانستان 22029990 --- ساير 44,804 1,521,902,272 Rls. 35,843 $
42 3 1397 اروميه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 44,700 1,507,033,680 Rls. 35,760 $
43 3 1397 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 17,800 1,506,502,800 Rls. 35,640 $
44 2 1397 اروميه افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 10,364 1,462,524,000 Rls. 34,822 $
45 6 1397 اروميه افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 37,913 1,433,124,000 Rls. 34,122 $
46 2 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 48,120 1,414,728,000 Rls. 33,684 $
47 7 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 69,250 1,279,698,000 Rls. 30,469 $
48 6 1397 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,336 1,270,920,000 Rls. 30,260 $
49 3 1397 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,622 1,267,804,110 Rls. 29,993 $
50 12 1397 اروميه افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,464 940,933,297 Rls. 10,883 $
51 10 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 23,520 940,457,284 Rls. 10,348 $
52 4 1397 اروميه افغانستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,448 926,398,200 Rls. 21,660 $
53 6 1397 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 42,093 907,975,320 Rls. 21,619 $
54 9 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 22,720 823,670,400 Rls. 9,996 $
55 6 1397 اروميه افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,032 728,616,000 Rls. 17,348 $
56 4 1397 اروميه افغانستان 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 11,340 727,517,700 Rls. 17,010 $
57 2 1397 اروميه افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 18,593 702,828,000 Rls. 16,734 $
58 4 1397 اروميه افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 25,000 689,975,000 Rls. 16,250 $
59 3 1397 اروميه افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 25,000 685,181,250 Rls. 16,250 $
60 3 1397 اروميه افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,600 675,897,300 Rls. 15,990 $
61 4 1397 اروميه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 10,450 670,419,750 Rls. 15,675 $
62 12 1397 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,220 613,689,888 Rls. 6,951 $
63 11 1397 اروميه افغانستان 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 44,678 611,013,816 Rls. 7,149 $
64 1 1397 اروميه افغانستان 34011150 صابون رختشويي 24,000 589,992,000 Rls. 15,600 $
65 5 1397 اروميه افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 2,400 589,932,000 Rls. 14,046 $
66 1 1397 اروميه افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 5,030 570,703,800 Rls. 15,090 $
67 6 1397 اروميه افغانستان 08081000 سيب، تازه 24,880 522,480,000 Rls. 12,440 $
68 11 1397 اروميه افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,800 469,500,360 Rls. 5,880 $
69 12 1397 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,738 450,624,308 Rls. 5,212 $
70 5 1397 اروميه افغانستان 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 700 400,008,000 Rls. 9,524 $
71 12 1397 اروميه افغانستان 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 315 337,190,100 Rls. 3,900 $
72 12 1397 اروميه افغانستان 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 23,469 334,769,248 Rls. 3,859 $
73 5 1397 اروميه افغانستان 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان (LED) ساخته شده اند 650 218,232,000 Rls. 5,196 $
74 1 1397 اروميه افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 3,772 190,092,000 Rls. 4,526 $
75 2 1397 اروميه افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 3,146 158,550,000 Rls. 3,775 $
76 7 1397 اروميه افغانستان 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 250 142,464,000 Rls. 3,392 $
77 1 1397 اروميه افغانستان 20094100 آب آناناس با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,772 126,756,000 Rls. 3,018 $
78 2 1397 اروميه افغانستان 20094100 آب آناناس با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,146 105,714,000 Rls. 2,517 $
79 5 1397 اروميه افغانستان 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 1,100 102,690,000 Rls. 2,445 $
80 5 1397 اروميه افغانستان 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 280 89,922,000 Rls. 2,141 $
81 5 1397 اروميه افغانستان 61043900 ژا کت، ژا کت ورزشي زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,400 88,410,000 Rls. 2,105 $
82 5 1397 اروميه افغانستان 42021100 رختدا ن، چمدا ن، کيف (بزك، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند، باسطح خارجي ا زچرم طبيعي يا ورني شده 450 60,060,000 Rls. 1,430 $
83 12 1397 اروميه افغانستان 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 9 11,671,965 Rls. 135 $
مجموع کل
596,851,749,576 ريال
مجموع کل
9,876,375 دلار
[1]