آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,537,770 25,705,147,660 Rls. 591,396 $
2 4 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,160,780 16,832,450,280 Rls. 394,087 $
3 7 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,038,910 16,680,531,000 Rls. 397,155 $
4 9 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 425,900 15,030,454,090 Rls. 173,164 $
5 10 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 569,680 14,886,384,198 Rls. 167,090 $
6 3 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,103,640 14,189,222,237 Rls. 336,527 $
7 12 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 563,430 13,132,268,685 Rls. 149,076 $
8 6 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 693,210 11,807,712,000 Rls. 281,136 $
9 8 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 393,970 8,670,366,736 Rls. 156,429 $
10 1 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 697,240 8,191,421,214 Rls. 209,172 $
11 11 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 220,420 5,099,980,361 Rls. 62,284 $
12 1 1397 اروميه ارمنستان 08081000 سيب، تازه 208,191 3,976,705,404 Rls. 104,093 $
13 2 1397 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 282,240 3,556,224,000 Rls. 84,672 $
14 5 1397 اروميه ارمنستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 24,300 2,128,507,200 Rls. 48,600 $
15 5 1397 اروميه ارمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 10,800 1,814,400,000 Rls. 43,200 $
16 2 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 187,502 1,789,379,760 Rls. 42,605 $
17 3 1397 اروميه ارمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 7,020 1,769,040,000 Rls. 42,120 $
18 2 1397 اروميه ارمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 18,980 1,594,320,000 Rls. 37,960 $
19 4 1397 اروميه ارمنستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 23,220 1,478,881,800 Rls. 34,830 $
20 2 1397 اروميه ارمنستان 08081000 سيب، تازه 66,357 1,393,476,000 Rls. 33,178 $
21 3 1397 اروميه ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 21,644 1,368,214,638 Rls. 32,466 $
22 3 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 316,340 1,337,294,500 Rls. 31,745 $
23 3 1397 اروميه ارمنستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,130 1,301,070,600 Rls. 30,780 $
24 7 1397 اروميه ارمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 11,770 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
25 5 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 278,870 1,198,355,940 Rls. 27,887 $
26 12 1397 اروميه ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 36,800 1,190,972,016 Rls. 13,760 $
27 9 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 76,008 873,667,342 Rls. 9,805 $
28 10 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 70,731 870,183,735 Rls. 9,124 $
29 2 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 268,300 749,422,800 Rls. 17,843 $
30 6 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 175,380 736,596,000 Rls. 17,538 $
31 4 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 156,390 664,549,440 Rls. 15,639 $
32 2 1397 اروميه ارمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 15,350 644,700,000 Rls. 15,350 $
33 11 1397 اروميه ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 23,240 569,694,357 Rls. 6,507 $
34 1 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 176,360 569,684,470 Rls. 14,175 $
35 8 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 244,926 373,977,039 Rls. 5,443 $
36 1 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 44,627 302,729,496 Rls. 8,033 $
37 12 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 26,260 299,031,456 Rls. 3,387 $
38 2 1397 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 116,000 292,320,000 Rls. 6,960 $
39 8 1397 اروميه ارمنستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 49,420 267,744,960 Rls. 6,375 $
40 4 1397 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 96,000 258,219,360 Rls. 6,048 $
41 4 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 224,094 219,646,939 Rls. 5,154 $
42 11 1397 اروميه ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 8,000 181,668,000 Rls. 2,000 $
43 5 1397 اروميه ارمنستان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,986 166,824,000 Rls. 3,972 $
44 9 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 67,378 138,798,680 Rls. 1,684 $
45 2 1397 اروميه ارمنستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,160 136,080,000 Rls. 3,240 $
46 1 1397 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 114,940,800 Rls. 2,880 $
47 6 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 89,785 94,274,460 Rls. 2,244 $
48 7 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 88,923 93,354,660 Rls. 2,222 $
49 3 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 95,930 92,908,647 Rls. 2,206 $
50 3 1397 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 63,753,480 Rls. 1,512 $
51 6 1397 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 63,504,000 Rls. 1,512 $
52 4 1397 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,580 58,400,500 Rls. 1,355 $
53 2 1397 اروميه ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 2,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
54 5 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 45,740 48,027,000 Rls. 1,143 $
55 12 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 44,494 31,149,945 Rls. 356 $
56 11 1397 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 37,349 25,263,038 Rls. 299 $
57 7 1397 اروميه ارمنستان 17039000 ک سایر/ملاسکهاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر. 19,680 24,822,000 Rls. 591 $
مجموع کل
186,459,116,923 ريال
مجموع کل
3,731,208 دلار
[1]