آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 304,024 40,186,934,688 Rls. 456,038 $
2 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 61,590 25,841,298,000 Rls. 615,269 $
3 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 26,070 11,668,424,670 Rls. 297,681 $
4 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 81,718 9,294,933,704 Rls. 231,259 $
5 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 61,202 8,659,022,616 Rls. 99,753 $
6 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,900 8,590,950,600 Rls. 199,326 $
7 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 32,141 7,094,293,952 Rls. 80,354 $
8 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 54,016 7,043,626,734 Rls. 81,025 $
9 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 70,160 6,225,072,000 Rls. 148,216 $
10 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 211,030 4,431,630,000 Rls. 105,515 $
11 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,000 4,270,602,000 Rls. 101,681 $
12 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 16,978 3,977,733,175 Rls. 42,445 $
13 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,470 3,763,914,000 Rls. 89,617 $
14 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 16,905 3,516,491,592 Rls. 42,264 $
15 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,800 2,679,348,000 Rls. 63,794 $
16 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,300 2,618,301,760 Rls. 62,222 $
17 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,200 2,568,426,000 Rls. 61,153 $
18 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,025 2,030,357,902 Rls. 22,352 $
19 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 24,700 1,867,320,000 Rls. 44,460 $
20 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,800 1,651,767,052 Rls. 18,772 $
21 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 16,265 1,537,836,840 Rls. 40,662 $
22 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,532 1,370,754,000 Rls. 32,637 $
23 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 8,121 852,768,000 Rls. 20,304 $
24 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,578 113,633,330 Rls. 1,310 $
25 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,182 102,794,760 Rls. 2,718 $
26 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 2,064 85,875,570 Rls. 990 $
27 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 2,064 82,370,970 Rls. 990 $
28 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,434 49,980,000 Rls. 1,190 $
29 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان کويت 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 1,047 19,023,460 Rls. 503 $
مجموع کل
162,195,485,375 ريال
مجموع کل
2,964,500 دلار
[1]