آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 139,983 73,634,609,940 Rls. 1,696,929 $
2 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 124,221 72,291,724,362 Rls. 784,682 $
3 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 133,155 67,044,926,160 Rls. 1,565,183 $
4 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 123,060 65,666,324,641 Rls. 749,706 $
5 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 94,320 50,255,492,797 Rls. 614,105 $
6 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 104,450 48,464,388,000 Rls. 1,153,914 $
7 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 88,273 46,487,618,410 Rls. 1,103,554 $
8 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 59,770 29,392,062,000 Rls. 699,811 $
9 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 58,000 26,546,956,800 Rls. 642,186 $
10 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,100 22,137,365,885 Rls. 251,902 $
11 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 45,550 21,427,812,000 Rls. 510,186 $
12 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 25,700 10,600,380,000 Rls. 252,390 $
13 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 78,000 9,271,080,000 Rls. 220,740 $
14 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 30,648 3,642,786,000 Rls. 86,733 $
15 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 30,000 3,565,800,000 Rls. 84,900 $
16 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,617 2,061,189,175 Rls. 23,425 $
17 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 914 152,245,200 Rls. 3,471 $
مجموع کل
552,642,761,370 ريال
مجموع کل
10,443,817 دلار
[1]