آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 141,960 81,181,024,241 Rls. 931,070 $
2 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 167,300 68,193,553,890 Rls. 1,596,935 $
3 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 156,136 67,086,413,258 Rls. 809,026 $
4 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 156,318 51,985,233,690 Rls. 1,221,570 $
5 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 143,777 49,922,040,000 Rls. 1,188,620 $
6 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 106,390 49,283,933,128 Rls. 552,416 $
7 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 95,690 38,567,060,265 Rls. 442,911 $
8 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 115,802 35,511,670,157 Rls. 843,489 $
9 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 539,410 22,887,452,585 Rls. 282,457 $
10 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 35,500 21,664,963,603 Rls. 249,493 $
11 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 883,040 19,207,902,000 Rls. 457,331 $
12 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 381,290 18,007,933,100 Rls. 201,043 $
13 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 68,460 17,018,400,000 Rls. 405,200 $
14 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40,872 13,936,902,000 Rls. 331,831 $
15 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 112,810 12,776,625,168 Rls. 153,263 $
16 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 44,000 10,848,172,800 Rls. 256,640 $
17 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 480,020 10,385,940,569 Rls. 246,431 $
18 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 34,400 10,177,272,000 Rls. 242,316 $
19 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
20 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 124,000 7,793,850,000 Rls. 89,741 $
21 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 132,000 6,017,959,200 Rls. 139,920 $
22 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 75,000 4,635,000,000 Rls. 56,250 $
23 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,600 4,486,252,800 Rls. 49,200 $
24 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 98,610 4,266,400,231 Rls. 51,277 $
25 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,000 4,033,876,020 Rls. 96,045 $
26 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
27 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 88,000 3,917,760,000 Rls. 93,280 $
28 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 10,700 3,713,034,115 Rls. 42,805 $
29 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 60,090 3,176,880,000 Rls. 84,000 $
30 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,185 2,690,749,086 Rls. 33,699 $
31 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,668,896,000 Rls. 63,546 $
32 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 113,420 2,477,076,000 Rls. 58,978 $
33 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 46,000 2,075,225,600 Rls. 48,760 $
34 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 176,000 1,849,274,017 Rls. 21,319 $
35 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 170,350 1,409,352,000 Rls. 33,556 $
36 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72029940 فروسيليکومنيزيم 18,000 1,191,330,000 Rls. 31,500 $
37 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,067,106,040 Rls. 24,759 $
38 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 4,650 1,008,387,375 Rls. 11,625 $
39 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 23,600 521,069,120 Rls. 12,272 $
40 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 45,000 492,911,904 Rls. 5,583 $
41 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 22,720 477,120,000 Rls. 11,360 $
42 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 48,000 402,696,000 Rls. 9,588 $
43 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاکستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 200 63,000,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
671,173,697,962 ريال
مجموع کل
11,770,606 دلار
[1]