آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,930,910 83,482,793,362 Rls. 1,978,431 $
2 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 2,596,450 55,179,981,500 Rls. 1,298,225 $
3 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 2,623,110 54,556,950,000 Rls. 1,298,975 $
4 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,971,760 40,369,902,000 Rls. 985,880 $
5 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 49,220 28,897,740,974 Rls. 325,321 $
6 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 63,358 27,348,824,495 Rls. 310,343 $
7 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50,420 23,965,914,000 Rls. 570,617 $
8 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,113,140 22,845,270,000 Rls. 543,935 $
9 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 43,270 19,280,430,364 Rls. 457,636 $
10 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 44,830 18,011,700,000 Rls. 428,850 $
11 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,020 14,312,868,240 Rls. 333,778 $
12 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,960 14,203,020,330 Rls. 322,137 $
13 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,800 12,823,944,000 Rls. 305,332 $
14 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,069 9,358,767,808 Rls. 102,976 $
15 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 389,130 8,448,815,814 Rls. 200,361 $
16 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,485 8,247,372,000 Rls. 196,366 $
17 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 53,400 7,071,957,088 Rls. 80,101 $
18 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 23,851 7,024,206,000 Rls. 167,243 $
19 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 247,960 5,265,350,800 Rls. 123,980 $
20 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 32,275 4,703,938,801 Rls. 48,413 $
21 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 39,508 4,652,634,000 Rls. 110,777 $
22 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 32,843 4,053,194,065 Rls. 49,265 $
23 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 22,500 3,692,952,000 Rls. 40,500 $
24 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 22,500 3,678,777,000 Rls. 40,500 $
25 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 17,502 2,315,917,848 Rls. 26,254 $
26 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 17,635 2,095,086,000 Rls. 49,883 $
27 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 22,028 1,989,162,000 Rls. 47,361 $
28 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 26,573 1,841,490,000 Rls. 43,845 $
29 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,812 1,830,253,950 Rls. 19,530 $
30 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,500 1,070,147,700 Rls. 25,380 $
31 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,864 1,065,194,020 Rls. 25,087 $
32 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,844 1,057,975,830 Rls. 25,029 $
33 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 4,500 978,384,600 Rls. 10,440 $
34 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 13,440 955,785,600 Rls. 22,176 $
35 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 6,048 763,589,820 Rls. 8,148 $
36 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 15,164 599,734,500 Rls. 13,787 $
37 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,580 564,703,950 Rls. 6,450 $
38 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 4,320 300,552,120 Rls. 7,128 $
39 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,926 285,328,709 Rls. 3,259 $
40 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 1,632 249,656,760 Rls. 2,664 $
41 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 11,820 238,266,000 Rls. 5,673 $
42 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,980 193,200,000 Rls. 4,600 $
43 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,040 161,702,775 Rls. 3,835 $
44 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 1,507 158,172,000 Rls. 3,766 $
45 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 450 150,453,600 Rls. 1,650 $
46 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 3,084 138,698,200 Rls. 1,480 $
47 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,275 123,585,615 Rls. 2,931 $
48 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,830 77,868,000 Rls. 1,854 $
49 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,300 46,032,000 Rls. 1,096 $
50 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,037 36,120,000 Rls. 860 $
51 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 521 10,541,250 Rls. 250 $
52 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7 756,000 Rls. 18 $
مجموع کل
500,775,663,488 ريال
مجموع کل
10,684,376 دلار
[1]