آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 927,484 360,496,479,355 Rls. 8,371,394 $
2 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 12,426,870 273,651,093,930 Rls. 6,414,459 $
3 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 670,143 239,096,295,900 Rls. 5,692,769 $
4 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 81,620 237,000,000,000 Rls. 5,400,000 $
5 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 561,871 232,428,168,000 Rls. 5,534,004 $
6 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 601,679 229,537,754,432 Rls. 5,364,249 $
7 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 82,230 228,000,000,000 Rls. 5,400,000 $
8 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 630,792 217,386,078,446 Rls. 5,158,574 $
9 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 8,511,150 192,977,779,110 Rls. 4,395,179 $
10 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,506,400 190,355,333,498 Rls. 2,173,968 $
11 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 393,796 189,524,078,376 Rls. 2,980,147 $
12 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 7,817,410 169,788,058,273 Rls. 4,027,111 $
13 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 334,659 162,796,070,636 Rls. 1,772,566 $
14 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 373,841 160,313,141,026 Rls. 1,848,128 $
15 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 6,943,240 150,321,570,000 Rls. 3,579,085 $
16 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 433,108 148,691,578,560 Rls. 3,540,276 $
17 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 6,049,180 131,674,080,840 Rls. 3,100,730 $
18 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 216,716 91,406,714,897 Rls. 1,112,408 $
19 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 234,970 91,306,444,282 Rls. 1,026,818 $
20 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 1,335,180 90,490,905,820 Rls. 1,251,726 $
21 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,924,630 88,145,521,540 Rls. 2,040,806 $
22 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,361,796 72,399,600,000 Rls. 1,723,800 $
23 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 210,607 60,035,559,010 Rls. 1,407,285 $
24 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 1,943,190 59,815,392,000 Rls. 1,400,000 $
25 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 2,086,098 57,976,812,880 Rls. 1,359,351 $
26 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,734,063 46,856,231,960 Rls. 1,075,113 $
27 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 506,760 44,048,130,970 Rls. 506,760 $
28 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 483,420 42,961,457,720 Rls. 483,425 $
29 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 132,394 37,273,761,054 Rls. 931,815 $
30 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 880,800 35,722,596,000 Rls. 841,342 $
31 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 381,890 35,409,135,110 Rls. 381,890 $
32 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 274,205 30,315,990,002 Rls. 355,686 $
33 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 78,200 28,365,584,277 Rls. 317,819 $
34 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 155,550 27,537,670,020 Rls. 653,310 $
35 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 142,520 25,560,853,920 Rls. 598,584 $
36 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 73,594 23,991,912,000 Rls. 571,236 $
37 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 105,170 20,934,303,302 Rls. 497,168 $
38 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 68,823 20,046,696,979 Rls. 239,747 $
39 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 120,470 19,947,859,386 Rls. 505,974 $
40 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 65,401 19,772,803,397 Rls. 223,887 $
41 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 140,992 17,874,731,490 Rls. 423,730 $
42 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 176,970 17,583,663,086 Rls. 198,763 $
43 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 73,096 16,687,498,540 Rls. 387,039 $
44 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 733,340 16,016,154,000 Rls. 381,337 $
45 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 77,090 14,994,262,646 Rls. 169,479 $
46 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 562,380 14,733,710,655 Rls. 348,675 $
47 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 743,800 14,723,124,407 Rls. 386,275 $
48 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 117,870 14,238,317,460 Rls. 353,460 $
49 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 225,600 14,075,233,200 Rls. 157,360 $
50 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 109,390 13,991,536,200 Rls. 328,080 $
51 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 169,610 13,539,735,637 Rls. 169,571 $
52 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 61,650 13,367,592,000 Rls. 318,276 $
53 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 100,743 12,693,618,000 Rls. 302,229 $
54 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,554 12,090,153,901 Rls. 132,420 $
55 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 462,713 12,049,044,000 Rls. 286,882 $
56 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 66,790 11,994,856,792 Rls. 132,938 $
57 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 65,280 11,902,687,440 Rls. 274,176 $
58 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 81,088 11,379,886,899 Rls. 137,852 $
59 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 62,940 11,097,324,000 Rls. 264,222 $
60 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 88,150 11,067,840,000 Rls. 263,520 $
61 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 87,790 11,061,540,000 Rls. 263,370 $
62 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 81,560 10,801,153,920 Rls. 122,340 $
63 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 83,986 10,768,565,550 Rls. 251,958 $
64 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 210,200 10,738,615,200 Rls. 130,323 $
65 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 195,800 10,690,722,000 Rls. 254,541 $
66 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 71,397 10,608,448,446 Rls. 121,376 $
67 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32,544 10,063,968,327 Rls. 113,904 $
68 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 83,955 9,780,824,664 Rls. 117,327 $
69 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 35,000 9,727,593,472 Rls. 114,225 $
70 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 23,758 9,401,735,350 Rls. 219,691 $
71 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,287 9,329,302,689 Rls. 128,506 $
72 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 70,674 8,904,924,000 Rls. 212,022 $
73 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 49,550 8,740,620,000 Rls. 208,110 $
74 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 49,440 8,721,216,000 Rls. 207,648 $
75 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 66,185 8,548,545,000 Rls. 198,345 $
76 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 42,750 8,521,812,040 Rls. 199,667 $
77 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 57,491 8,379,872,350 Rls. 93,925 $
78 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 115,952 8,316,137,010 Rls. 197,117 $
79 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 25,413 8,251,805,386 Rls. 86,966 $
80 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,380 8,205,556,802 Rls. 102,766 $
81 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 278,400 8,084,160,000 Rls. 192,480 $
82 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 67,710 7,945,010,100 Rls. 203,130 $
83 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 293,188 7,907,778,000 Rls. 181,788 $
84 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 76,203 7,619,181,350 Rls. 175,930 $
85 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 33,750 7,476,358,170 Rls. 173,034 $
86 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 295,880 7,464,837,380 Rls. 182,478 $
87 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 177,120 6,827,444,640 Rls. 159,408 $
88 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 118,320 6,460,272,000 Rls. 153,816 $
89 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 208,000 6,215,809,600 Rls. 145,600 $
90 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 74,251 6,196,470,000 Rls. 147,535 $
91 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 84,242 6,149,127,570 Rls. 143,210 $
92 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 52,543 5,847,993,882 Rls. 63,054 $
93 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 13,650 5,678,604,750 Rls. 68,250 $
94 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 260,100 5,656,611,960 Rls. 103,159 $
95 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 187,160 5,573,556,800 Rls. 131,012 $
96 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 104,000 5,570,577,480 Rls. 63,960 $
97 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي، که در جاي ديگرگفته نشده. 18,100 5,550,881,865 Rls. 131,698 $
98 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 41,859 5,274,234,000 Rls. 125,577 $
99 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 38,300 5,190,087,568 Rls. 124,073 $
100 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 12,822 5,116,314,000 Rls. 121,817 $
مجموع کل
5,177,828,736,582 ريال
مجموع کل
105,810,009 دلار