آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,488,400 73,558,870,340 Rls. 1,744,200 $
2 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,833,073 49,765,364,440 Rls. 1,136,506 $
3 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 313,149 40,042,829,671 Rls. 469,724 $
4 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 51,806 24,642,702,000 Rls. 586,731 $
5 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,143,260 23,795,352,000 Rls. 566,556 $
6 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 41,050 23,170,302,870 Rls. 274,321 $
7 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 834,440 22,272,799,450 Rls. 517,352 $
8 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 43,906 21,716,710,945 Rls. 515,396 $
9 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 824,480 17,133,858,000 Rls. 407,949 $
10 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,400 14,690,710,494 Rls. 166,535 $
11 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,137 13,365,003,250 Rls. 305,897 $
12 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,740 12,822,726,000 Rls. 305,303 $
13 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 76,492 12,389,005,280 Rls. 145,750 $
14 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 90,776 12,066,864,192 Rls. 136,164 $
15 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 548,800 11,678,464,000 Rls. 274,400 $
16 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 58,693 10,814,442,509 Rls. 126,191 $
17 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,100 9,634,513,680 Rls. 226,908 $
18 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 81,012 9,629,088,000 Rls. 229,264 $
19 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,350 8,785,504,676 Rls. 103,194 $
20 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 15,600 6,711,579,600 Rls. 72,600 $
21 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 45,000 6,525,684,000 Rls. 81,727 $
22 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,228 6,088,950,000 Rls. 144,975 $
23 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 221,301 5,968,504,500 Rls. 137,207 $
24 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 50,115 5,965,377,540 Rls. 141,829 $
25 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,050 5,878,299,453 Rls. 67,724 $
26 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 33,413 3,971,478,000 Rls. 94,559 $
27 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,300 3,912,345,200 Rls. 44,624 $
28 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 32,604 3,875,298,000 Rls. 92,269 $
29 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 47,120 3,562,272,000 Rls. 84,816 $
30 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 9,000 3,526,596,000 Rls. 36,000 $
31 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 44,500 3,364,200,000 Rls. 80,100 $
32 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 27,037 3,213,756,000 Rls. 76,518 $
33 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 16,861 2,961,844,618 Rls. 37,094 $
34 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 113,980 2,771,580,000 Rls. 65,990 $
35 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 35,510 2,581,896,590 Rls. 60,367 $
36 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 98,400 2,562,336,000 Rls. 61,008 $
37 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 14,675 2,446,566,672 Rls. 29,348 $
38 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,996 2,399,012,070 Rls. 56,091 $
39 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 22,207 2,378,418,000 Rls. 56,629 $
40 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,977 2,113,030,248 Rls. 23,954 $
41 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,514 1,967,713,110 Rls. 21,285 $
42 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,056 1,943,383,260 Rls. 45,438 $
43 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,875 1,901,489,412 Rls. 22,188 $
44 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 22,000 1,706,760,000 Rls. 39,600 $
45 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 21,600 1,632,960,000 Rls. 38,880 $
46 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 5,094 1,349,217,216 Rls. 15,282 $
47 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 10,691 1,347,024,000 Rls. 32,072 $
48 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 17,830 1,277,687,740 Rls. 30,310 $
49 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 9,782 1,237,416,255 Rls. 29,347 $
50 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 15,798 1,127,952,000 Rls. 26,856 $
51 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 10,010 1,057,551,030 Rls. 25,026 $
52 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,180 854,219,920 Rls. 8,720 $
53 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 2,893 765,503,736 Rls. 8,678 $
54 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 5,380 677,880,000 Rls. 16,140 $
55 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 6,228 653,940,000 Rls. 15,570 $
56 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 8,368 597,450,000 Rls. 14,225 $
57 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 2,380 595,218,960 Rls. 7,140 $
58 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 23,070 485,392,800 Rls. 11,535 $
59 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 5,196 436,464,000 Rls. 10,392 $
60 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 1,000 420,000,000 Rls. 10,000 $
61 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,039 319,116,000 Rls. 7,598 $
62 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سایر 8,200 227,556,000 Rls. 5,418 $
63 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,216 189,556,640 Rls. 4,432 $
64 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,342 112,728,000 Rls. 2,684 $
65 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,099 92,636,505 Rls. 2,197 $
66 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 350 86,651,250 Rls. 988 $
67 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 309 63,777,600 Rls. 774 $
68 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 701 51,383,616 Rls. 582 $
69 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 10 1,218,000 Rls. 29 $
مجموع کل
517,933,983,338 ريال
مجموع کل
10,237,157 دلار
[1]