آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 299,950 133,891,173,480 Rls. 3,090,735 $
2 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 241,035 119,285,192,277 Rls. 1,341,994 $
3 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 239,106 96,346,838,583 Rls. 2,288,286 $
4 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 199,130 94,967,074,236 Rls. 1,132,120 $
5 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 225,917 85,620,360,000 Rls. 2,038,580 $
6 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 179,210 84,626,543,464 Rls. 951,666 $
7 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 191,730 75,710,839,710 Rls. 1,766,429 $
8 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 223,012 69,516,720,000 Rls. 1,655,160 $
9 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,344,760 53,536,228,870 Rls. 1,215,890 $
10 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 86,350 40,667,438,160 Rls. 614,685 $
11 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,890,780 40,462,380,000 Rls. 963,390 $
12 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70,320 29,594,262,695 Rls. 346,789 $
13 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,099,187 28,622,790,000 Rls. 681,495 $
14 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 1,024,958 27,134,217,880 Rls. 635,250 $
15 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 104,045 23,694,563,616 Rls. 606,557 $
16 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 504,620 21,723,262,400 Rls. 246,050 $
17 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 652,093 17,257,779,420 Rls. 404,297 $
18 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 753,430 16,591,167,480 Rls. 386,434 $
19 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 534,320 11,567,765,800 Rls. 268,058 $
20 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,500 10,840,872,000 Rls. 258,116 $
21 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 196,900 10,226,722,378 Rls. 122,078 $
22 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 409,590 9,323,118,000 Rls. 221,979 $
23 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 426,620 9,180,213,374 Rls. 217,749 $
24 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 370,590 8,281,347,080 Rls. 191,670 $
25 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 244,540 7,674,301,740 Rls. 178,079 $
26 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 96,000 6,560,314,704 Rls. 75,024 $
27 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,720 6,529,758,300 Rls. 155,160 $
28 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 95,975 5,989,655,450 Rls. 79,621 $
29 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 260,880 5,500,152,000 Rls. 130,956 $
30 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آن ها سوارنشده براي ترمز براي كلاج يا همانند فاقد پنبه نسوز كه در جاي ديگر گفته نشده است 41,850 5,302,500,000 Rls. 126,250 $
31 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 22,600 5,034,933,520 Rls. 118,422 $
32 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,000 4,836,720,000 Rls. 115,160 $
33 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,000 4,759,798,368 Rls. 56,945 $
34 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي، که در جاي ديگرگفته نشده. 13,400 3,975,054,189 Rls. 94,323 $
35 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 125,170 3,890,292,000 Rls. 92,626 $
36 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 123,172 3,844,013,440 Rls. 90,134 $
37 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 3,766,281,192 Rls. 40,824 $
38 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 122,040 3,691,777,950 Rls. 87,430 $
39 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 3,653,386,320 Rls. 41,520 $
40 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,560 3,079,440,000 Rls. 72,000 $
41 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 11,831 3,041,714,607 Rls. 35,493 $
42 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آن ها سوارنشده براي ترمز براي كلاج يا همانند فاقد پنبه نسوز كه در جاي ديگر گفته نشده است 21,730 2,791,320,000 Rls. 66,460 $
43 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 101,406 2,734,801,500 Rls. 62,869 $
44 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,881 2,705,830,500 Rls. 62,203 $
45 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آن ها سوارنشده براي ترمز براي كلاج يا همانند فاقد پنبه نسوز كه در جاي ديگر گفته نشده است 20,745 2,663,728,100 Rls. 62,735 $
46 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,000 2,249,730,000 Rls. 53,565 $
47 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 12,350 2,178,540,000 Rls. 51,870 $
48 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 8,250 2,175,360,000 Rls. 26,400 $
49 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 11,900 2,099,160,000 Rls. 49,980 $
50 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 47,000 2,092,440,000 Rls. 49,820 $
51 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 69,130 2,074,632,000 Rls. 49,396 $
52 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56022900 نمدا زساير مواد نسجي (به استثناء آغشته، ا ندوده يا پوشانده يامطبق شده). 11,440 2,070,868,800 Rls. 48,048 $
53 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 6,210 1,917,287,820 Rls. 21,735 $
54 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,075 1,877,267,744 Rls. 21,263 $
55 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,450 1,751,526,000 Rls. 41,703 $
56 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 7,600 1,592,288,969 Rls. 37,783 $
57 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,825 1,591,296,000 Rls. 37,888 $
58 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 31,400 1,446,666,800 Rls. 33,284 $
59 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 9,000 1,433,745,785 Rls. 15,299 $
60 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 23,600 1,216,299,593 Rls. 13,823 $
61 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 3,625 1,175,874,000 Rls. 27,997 $
62 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 24,000 1,068,480,000 Rls. 25,440 $
63 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,909 694,932,000 Rls. 16,546 $
64 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 22,780 481,455,300 Rls. 11,390 $
65 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,240 431,729,280 Rls. 9,792 $
66 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 48,700 427,232,100 Rls. 9,690 $
67 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 47,151 297,024,000 Rls. 7,072 $
68 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 34,070 217,697,170 Rls. 5,111 $
69 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,050 167,281,275 Rls. 1,785 $
70 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,629 157,374,000 Rls. 3,747 $
71 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 299 154,014,000 Rls. 3,667 $
72 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 7,099 142,800,000 Rls. 3,400 $
73 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 246 84,084,000 Rls. 2,002 $
74 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 10,750 70,122,000 Rls. 1,612 $
75 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 10,580 67,082,490 Rls. 1,587 $
76 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 32 29,904,000 Rls. 712 $
مجموع کل
1,244,128,839,909 ريال
مجموع کل
24,173,098 دلار
[1]