آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 116,940 78,725,826,982 Rls. 888,130 $
2 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,257,550 71,184,225,077 Rls. 779,681 $
3 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 675,850 37,231,633,964 Rls. 419,027 $
4 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 45,260 24,334,590,280 Rls. 568,964 $
5 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,800 23,868,458,175 Rls. 272,244 $
6 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 444,320 22,193,609,592 Rls. 275,478 $
7 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,700 21,954,404,583 Rls. 521,835 $
8 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36,920 18,934,238,940 Rls. 471,070 $
9 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,270 15,786,709,033 Rls. 161,153 $
10 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,920 12,267,513,420 Rls. 278,238 $
11 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,000 11,884,488,000 Rls. 282,964 $
12 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 10,000 5,146,034,504 Rls. 61,730 $
13 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 180,550 3,939,432,000 Rls. 93,796 $
14 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,720 2,868,894,432 Rls. 35,930 $
15 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 7,002 2,093,645,772 Rls. 49,849 $
16 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 6,939 1,812,631,005 Rls. 43,158 $
17 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,500 699,300,000 Rls. 16,650 $
مجموع کل
354,925,635,759 ريال
مجموع کل
5,219,897 دلار
[1]