آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 336,000 26,678,005,200 Rls. 301,959 $
2 11 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 280,000 21,268,749,600 Rls. 252,000 $
3 10 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 227,780 18,881,450,658 Rls. 203,569 $
4 8 1397 اردبيل ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 308,000 17,868,816,000 Rls. 271,091 $
5 9 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 161,000 12,826,951,200 Rls. 144,995 $
6 9 1397 اردبيل ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 140,000 10,631,804,400 Rls. 129,027 $
7 1 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 224,000 7,822,130,400 Rls. 201,600 $
8 5 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 280,000 6,062,420,000 Rls. 140,000 $
9 3 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 252,000 5,311,544,000 Rls. 126,000 $
10 4 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 242,500 5,177,675,000 Rls. 121,250 $
11 2 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 252,000 4,821,600,000 Rls. 114,800 $
12 6 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 196,000 4,116,000,000 Rls. 98,000 $
13 7 1397 اردبيل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 196,000 4,116,000,000 Rls. 98,000 $
14 7 1397 اردبيل ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 112,000 2,116,800,000 Rls. 50,400 $
مجموع کل
147,699,946,458 ريال
مجموع کل
2,252,690 دلار
[1]