آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 197,866 17,484,538,152 Rls. 197,866 $
2 5 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 619,200 13,439,632,500 Rls. 309,600 $
3 5 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 189,005 13,032,295,580 Rls. 302,408 $
4 11 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 106,074 11,476,502,445 Rls. 137,537 $
5 10 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 76,474 10,400,927,489 Rls. 122,359 $
6 2 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 969,000 10,395,213,874 Rls. 247,505 $
7 9 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 266,300 9,960,298,180 Rls. 114,344 $
8 12 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 152,400 8,948,089,242 Rls. 100,602 $
9 11 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 195,600 8,055,609,112 Rls. 95,284 $
10 10 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 198,500 7,674,240,400 Rls. 84,917 $
11 6 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 107,949 7,447,062,000 Rls. 177,311 $
12 5 1397 اردبيل عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 21,573 7,430,814,720 Rls. 169,344 $
13 4 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 106,167 7,337,833,790 Rls. 171,002 $
14 6 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 287,280 6,032,880,000 Rls. 143,640 $
15 4 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 281,940 6,030,193,500 Rls. 140,970 $
16 9 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 250,000 5,502,200,000 Rls. 62,500 $
17 8 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 178,060 5,355,051,400 Rls. 67,194 $
18 8 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 300,000 5,309,462,000 Rls. 66,033 $
19 4 1397 اردبيل عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 27,585 4,753,042,800 Rls. 110,340 $
20 2 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 70,544 4,740,540,000 Rls. 112,870 $
21 3 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 68,182 4,599,438,705 Rls. 109,098 $
22 5 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 189,100 4,498,871,033 Rls. 105,957 $
23 11 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 204,500 4,154,065,375 Rls. 51,125 $
24 6 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 45,729 4,107,978,000 Rls. 97,809 $
25 3 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 368,967 3,850,661,255 Rls. 91,381 $
26 9 1397 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 22,250 3,817,665,517 Rls. 43,387 $
27 4 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 42,455 3,777,119,667 Rls. 88,839 $
28 2 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 52,918 3,609,963,000 Rls. 85,951 $
29 1 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 148,680 3,062,708,280 Rls. 74,340 $
30 7 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 155,000 2,864,733,600 Rls. 68,208 $
31 3 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 86,184 2,688,982,671 Rls. 63,807 $
32 4 1397 اردبيل عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 20,555 2,526,388,244 Rls. 59,500 $
33 10 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 2,331,256,250 Rls. 25,000 $
34 1 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 29,589 2,236,920,000 Rls. 53,260 $
35 6 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 46,230 2,224,948,260 Rls. 52,975 $
36 12 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 24,288 2,206,176,192 Rls. 25,517 $
37 4 1397 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 12,450 2,139,084,000 Rls. 49,800 $
38 5 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 46,254 2,074,947,105 Rls. 47,435 $
39 2 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 75,011 2,043,886,836 Rls. 48,664 $
40 1 1397 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 30,464 2,010,923,120 Rls. 50,297 $
41 1 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 64,806 1,976,529,376 Rls. 50,405 $
42 6 1397 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 23,800 1,949,220,000 Rls. 46,410 $
43 3 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 24,900 1,882,440,000 Rls. 44,820 $
44 4 1397 اردبيل عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 17,325 1,828,063,248 Rls. 42,915 $
45 6 1397 اردبيل عراق 22029990 --- ساير 84,540 1,775,340,000 Rls. 42,270 $
46 7 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 200,000 1,759,419,000 Rls. 41,891 $
47 6 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 67,000 1,697,805,200 Rls. 40,424 $
48 4 1397 اردبيل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 65,592 1,691,132,570 Rls. 39,552 $
49 2 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 16,872 1,677,480,000 Rls. 39,940 $
50 12 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 14,060 1,494,011,520 Rls. 17,280 $
51 2 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 70,200 1,474,200,000 Rls. 35,100 $
52 9 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 15,792 1,411,744,848 Rls. 16,004 $
53 8 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 16,072 1,370,926,903 Rls. 15,997 $
54 3 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 43,092 1,361,257,990 Rls. 32,301 $
55 5 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 30,342 1,348,448,840 Rls. 31,399 $
56 4 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 30,756 1,345,614,280 Rls. 31,454 $
57 6 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 150,000 1,318,743,000 Rls. 31,398 $
58 6 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 30,248 1,317,330,000 Rls. 31,365 $
59 8 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 27,298 1,315,299,534 Rls. 31,317 $
60 11 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 15,811 1,284,673,544 Rls. 15,946 $
61 5 1397 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 7,150 1,254,704,720 Rls. 28,594 $
62 6 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 47,400 1,210,537,224 Rls. 28,823 $
63 12 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,184 1,064,267,607 Rls. 12,277 $
64 1 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 98,000 1,024,113,000 Rls. 25,563 $
65 8 1397 اردبيل عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 72,000 924,280,200 Rls. 10,586 $
66 5 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,660 854,267,970 Rls. 19,719 $
67 3 1397 اردبيل عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 9,282 821,629,645 Rls. 19,486 $
68 2 1397 اردبيل عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 9,100 802,620,000 Rls. 19,110 $
69 7 1397 اردبيل عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,908 772,032,534 Rls. 18,382 $
70 3 1397 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 36,360 764,718,300 Rls. 18,180 $
71 1 1397 اردبيل عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 7,195 755,496,000 Rls. 17,988 $
72 8 1397 اردبيل عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 13,790 730,887,928 Rls. 17,402 $
73 1 1397 اردبيل عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 6,762 710,010,000 Rls. 16,905 $
74 7 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 16,548 661,878,000 Rls. 15,759 $
75 3 1397 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 15,445 651,952,210 Rls. 15,470 $
76 11 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,337 639,255,082 Rls. 8,006 $
77 4 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,043 633,935,460 Rls. 14,808 $
78 10 1397 اردبيل عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 89,896 599,745,323 Rls. 6,774 $
79 2 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 21,546 580,197,240 Rls. 13,814 $
80 11 1397 اردبيل عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 48,500 561,563,951 Rls. 7,033 $
81 5 1397 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 50,000 519,677,400 Rls. 12,373 $
82 5 1397 اردبيل عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 2,944 516,994,160 Rls. 11,782 $
83 6 1397 اردبيل عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 126,000 432,642,420 Rls. 10,302 $
84 7 1397 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 23,400 418,320,000 Rls. 9,960 $
85 7 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 23,000 409,920,000 Rls. 9,760 $
86 8 1397 اردبيل عراق 07149000 ک سایر/ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيبکزميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيبکزميني شيرين) و ريشهکها و غدهکهاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين ميکباشد، تازه، سردكرده. يخکزده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك 21,600 403,200,000 Rls. 4,682 $
87 11 1397 اردبيل عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 63,699 392,505,160 Rls. 4,717 $
88 2 1397 اردبيل عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 4,165 367,374,000 Rls. 8,747 $
89 5 1397 اردبيل عراق 70052190 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده غير مذكور در جاي ديگر 14,980 328,661,200 Rls. 7,490 $
90 2 1397 اردبيل عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 104,261 326,910,360 Rls. 7,783 $
91 2 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,730 280,518,000 Rls. 6,679 $
92 1 1397 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 3,000 245,700,000 Rls. 5,850 $
93 3 1397 اردبيل عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,848 179,201,250 Rls. 4,250 $
94 4 1397 اردبيل عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 62,135 174,591,257 Rls. 4,098 $
95 2 1397 اردبيل عراق 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 1,900 167,580,000 Rls. 3,990 $
96 2 1397 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 2,000 163,800,000 Rls. 3,900 $
97 7 1397 اردبيل عراق 85163200 دستگاه هاي الکتروترميک آرا يش مو (غير ازموخشک کن) 40 117,600,000 Rls. 2,800 $
98 7 1397 اردبيل عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 34,000 115,015,880 Rls. 2,738 $
99 7 1397 اردبيل عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 2,745 108,535,104 Rls. 2,584 $
100 9 1397 اردبيل عراق 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 21,560 80,010,400 Rls. 971 $
مجموع کل
284,679,673,132 ريال
مجموع کل
5,364,299 دلار