آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 2,137,000 21,777,896,033 Rls. 563,687 $
2 5 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 119,200 15,501,489,000 Rls. 357,600 $
3 4 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 115,500 14,773,692,000 Rls. 346,200 $
4 3 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 113,400 14,327,463,000 Rls. 340,200 $
5 2 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 106,700 13,444,200,000 Rls. 320,100 $
6 3 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 1,009,250 10,947,941,388 Rls. 260,228 $
7 5 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 731,800 8,046,561,140 Rls. 185,569 $
8 4 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 759,000 7,757,555,920 Rls. 181,080 $
9 2 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 647,310 7,371,337,649 Rls. 175,508 $
10 2 1397 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 71,339 7,191,819,600 Rls. 171,234 $
11 10 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 25,450 7,069,506,150 Rls. 76,350 $
12 1 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 48,500 5,973,060,000 Rls. 145,500 $
13 5 1397 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 54,274 5,202,134,366 Rls. 119,403 $
14 9 1397 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 26,620 5,166,047,568 Rls. 58,564 $
15 1 1397 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 54,344 4,521,638,176 Rls. 119,557 $
16 9 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 17,200 4,419,570,000 Rls. 51,600 $
17 4 1397 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 40,555 3,788,323,660 Rls. 89,221 $
18 6 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 29,500 3,717,000,000 Rls. 88,500 $
19 12 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 14,100 3,669,228,900 Rls. 42,300 $
20 12 1397 اردبيل آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 74,480 3,653,262,837 Rls. 40,741 $
21 7 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 28,334 3,570,084,000 Rls. 85,002 $
22 6 1397 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 271,900 2,939,169,684 Rls. 69,980 $
23 5 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 25,750 2,225,674,000 Rls. 51,500 $
24 12 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 41,000 2,143,352,400 Rls. 24,600 $
25 4 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 21,700 1,849,564,000 Rls. 43,400 $
26 7 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 21,723 1,824,732,000 Rls. 43,446 $
27 2 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 20,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
28 2 1397 اردبيل آذربايجان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 5,731 1,547,514,883 Rls. 36,846 $
29 12 1397 اردبيل آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد، پرچ شده،يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 23,450 1,505,251,279 Rls. 17,353 $
30 11 1397 اردبيل آذربايجان 23099010 خوراك آماده آبزيان 25,000 1,498,803,300 Rls. 18,771 $
31 7 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 184,400 1,486,590,000 Rls. 35,395 $
32 1 1397 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 14,080 1,478,400,000 Rls. 35,200 $
33 11 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 6,050 1,476,906,960 Rls. 16,840 $
34 12 1397 اردبيل آذربايجان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 5,500 1,459,993,500 Rls. 16,500 $
35 10 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 48,380 1,441,486,234 Rls. 16,580 $
36 12 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 4,650 1,426,810,240 Rls. 15,888 $
37 3 1397 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 13,476 1,420,538,850 Rls. 33,690 $
38 8 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 106,500 1,331,108,000 Rls. 20,848 $
39 10 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 24,300 1,325,074,140 Rls. 14,580 $
40 8 1397 اردبيل آذربايجان 23099010 خوراك آماده آبزيان 25,000 1,266,758,750 Rls. 14,449 $
41 1 1397 اردبيل آذربايجان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 126,000 1,263,370,516 Rls. 33,523 $
42 11 1397 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,000 1,208,460,000 Rls. 15,000 $
43 9 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 23,380 1,202,185,572 Rls. 14,590 $
44 9 1397 اردبيل آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,360 1,175,424,900 Rls. 13,325 $
45 9 1397 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,840 1,161,481,200 Rls. 13,200 $
46 1 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 13,500 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
47 9 1397 اردبيل آذربايجان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 4,100 1,095,582,900 Rls. 12,360 $
48 3 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 41,500 1,050,072,000 Rls. 24,900 $
49 7 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 45,000 1,037,400,000 Rls. 24,700 $
50 8 1397 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 16,905 1,022,260,050 Rls. 16,595 $
51 6 1397 اردبيل آذربايجان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 75,840 959,655,036 Rls. 22,849 $
52 3 1397 اردبيل آذربايجان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 24,210 929,960,800 Rls. 22,100 $
53 12 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 53,000 926,159,100 Rls. 10,600 $
54 2 1397 اردبيل آذربايجان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 21,220 924,588,000 Rls. 22,014 $
55 10 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 4,780 897,986,180 Rls. 10,187 $
56 12 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 26,750 870,697,520 Rls. 10,038 $
57 9 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 4,600 814,758,800 Rls. 9,376 $
58 8 1397 اردبيل آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,000 789,742,500 Rls. 11,000 $
59 3 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 51,000 785,312,025 Rls. 18,630 $
60 11 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 9,500 765,358,000 Rls. 9,500 $
61 3 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 8,300 698,675,000 Rls. 16,600 $
62 9 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 24,090 696,444,800 Rls. 8,452 $
63 11 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 24,100 696,293,103 Rls. 7,953 $
64 12 1397 اردبيل آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 12,000 689,942,820 Rls. 7,980 $
65 11 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,500 626,731,050 Rls. 7,372 $
66 6 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 73,240 580,496,700 Rls. 13,822 $
67 9 1397 اردبيل آذربايجان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 3,916 567,164,480 Rls. 6,220 $
68 6 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 6,500 546,000,000 Rls. 13,000 $
69 5 1397 اردبيل آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 544,200,800 Rls. 12,957 $
70 7 1397 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 12,680 532,560,000 Rls. 12,680 $
71 2 1397 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 21,000 529,200,000 Rls. 12,600 $
72 7 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 5,400 526,604,400 Rls. 12,537 $
73 10 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 27,000 490,768,200 Rls. 5,400 $
74 10 1397 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 4,700 460,416,700 Rls. 4,700 $
75 4 1397 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 42,830 455,409,640 Rls. 10,679 $
76 6 1397 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 36,000 453,600,000 Rls. 10,800 $
77 12 1397 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 4,900 445,086,600 Rls. 4,900 $
78 9 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 27,000 444,960,000 Rls. 5,400 $
79 8 1397 اردبيل آذربايجان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 2,000 436,327,500 Rls. 5,784 $
80 1 1397 اردبيل آذربايجان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 2,600 419,029,200 Rls. 9,977 $
81 2 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 25,100 406,125,279 Rls. 9,670 $
82 7 1397 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 25,100 394,270,800 Rls. 9,387 $
83 5 1397 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 50,760 383,099,360 Rls. 8,722 $
84 5 1397 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 27,300 360,467,100 Rls. 8,190 $
85 9 1397 اردبيل آذربايجان 63109000 کهنه پاره ها و ضايعات نو، اخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان، طناب وکابل از مواد نسجي غير ازجورشده 18,750 330,795,000 Rls. 3,759 $
86 4 1397 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 2,500 319,830,000 Rls. 7,500 $
87 10 1397 اردبيل آذربايجان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 1,100 312,654,300 Rls. 3,300 $
88 6 1397 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 24,410 307,566,000 Rls. 7,323 $
89 6 1397 اردبيل آذربايجان 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 3,000 288,831,000 Rls. 6,877 $
90 9 1397 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 3,430 282,632,000 Rls. 3,430 $
91 11 1397 اردبيل آذربايجان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 1,100 282,630,000 Rls. 3,308 $
92 11 1397 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 3,500 281,974,000 Rls. 3,500 $
93 9 1397 اردبيل آذربايجان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,000 264,304,500 Rls. 3,000 $
94 11 1397 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 10,000 262,653,000 Rls. 3,000 $
95 12 1397 اردبيل آذربايجان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,000 262,546,500 Rls. 3,000 $
96 8 1397 اردبيل آذربايجان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 1,000 257,097,000 Rls. 3,000 $
97 7 1397 اردبيل آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 28,730 244,892,760 Rls. 5,830 $
98 8 1397 اردبيل آذربايجان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 7,000 239,957,200 Rls. 2,800 $
99 6 1397 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,200 233,100,000 Rls. 5,550 $
100 3 1397 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 3,500 220,920,000 Rls. 5,250 $
مجموع کل
240,008,251,498 ريال
مجموع کل
5,021,705 دلار