آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اراک عمان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 569,510 39,272,755,575 Rls. 478,210 $
2 8 1397 اراک عمان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 82,710 31,497,627,065 Rls. 499,029 $
3 12 1397 اراک عمان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 22,720 26,022,900,000 Rls. 300,000 $
4 9 1397 اراک عمان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 50,410 22,229,703,300 Rls. 253,329 $
5 12 1397 اراک عمان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 268,890 19,295,807,223 Rls. 222,448 $
6 9 1397 اراک عمان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 217,435 17,793,012,074 Rls. 202,214 $
7 10 1397 اراک عمان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 197,915 14,929,259,527 Rls. 164,269 $
8 12 1397 اراک عمان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 20,540 10,655,207,160 Rls. 123,240 $
9 11 1397 اراک عمان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 18,460 8,843,853,720 Rls. 110,760 $
10 9 1397 اراک عمان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 25,835 3,691,750,396 Rls. 41,956 $
11 8 1397 اراک عمان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 29,985 1,476,206,400 Rls. 17,018 $
12 12 1397 اراک عمان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 8,058 195,713,026 Rls. 2,256 $
مجموع کل
195,903,795,466 ريال
مجموع کل
2,414,729 دلار
[1]