آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 1,089,830 502,587,957,315 Rls. 5,686,513 $
2 12 1397 اراک عراق 27101210 بنزين 9,864,638 440,579,416,188 Rls. 4,964,010 $
3 9 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 493,600 241,014,745,350 Rls. 2,738,092 $
4 11 1397 اراک عراق 27101210 بنزين 4,419,091 227,948,562,533 Rls. 2,735,140 $
5 7 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 497,673 128,337,342,000 Rls. 3,055,651 $
6 10 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 246,735 117,375,912,230 Rls. 1,302,513 $
7 10 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,158,125 107,385,817,715 Rls. 1,172,835 $
8 8 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 217,698 96,915,523,540 Rls. 1,280,954 $
9 11 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,102,425 93,025,793,830 Rls. 1,102,425 $
10 9 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,024,164 90,700,579,136 Rls. 1,042,468 $
11 12 1397 اراک عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 264 89,421,449,040 Rls. 1,030,878 $
12 10 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 2,014,310 82,734,212,730 Rls. 864,091 $
13 12 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 870,155 76,736,764,355 Rls. 873,055 $
14 11 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 720,000 69,324,338,925 Rls. 813,600 $
15 11 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 161,605 67,095,473,152 Rls. 759,577 $
16 11 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,746,040 63,619,356,914 Rls. 760,925 $
17 9 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,475,720 59,849,468,789 Rls. 673,505 $
18 8 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,469,210 57,901,720,900 Rls. 826,264 $
19 7 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 3,166,632 57,887,825,100 Rls. 1,378,284 $
20 10 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,262,399 51,413,334,102 Rls. 552,365 $
21 9 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,354,058 51,325,858,504 Rls. 587,198 $
22 12 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,238,660 48,822,209,202 Rls. 547,537 $
23 8 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,673,533 47,728,011,355 Rls. 718,953 $
24 10 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,139,560 44,162,923,267 Rls. 499,644 $
25 8 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 634,610 39,897,513,205 Rls. 586,976 $
26 7 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,668,420 37,908,024,000 Rls. 902,572 $
27 9 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 337,500 34,775,298,000 Rls. 381,375 $
28 9 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 125,006 34,627,401,449 Rls. 395,821 $
29 10 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 337,500 31,984,116,075 Rls. 381,375 $
30 11 1397 اراک عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 235,745 31,292,838,781 Rls. 367,981 $
31 12 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 707,815 29,036,921,735 Rls. 329,882 $
32 6 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,548,569 28,385,713,860 Rls. 675,851 $
33 6 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 450,000 26,460,000,000 Rls. 630,000 $
34 6 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 128,620 26,200,902,000 Rls. 623,831 $
35 6 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 443,510 26,188,621,200 Rls. 623,539 $
36 12 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,046,561 26,161,402,281 Rls. 297,933 $
37 12 1397 اراک عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 247,500 25,887,816,000 Rls. 297,000 $
38 12 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 225,000 22,447,224,000 Rls. 254,250 $
39 8 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 88,928 21,671,622,325 Rls. 278,359 $
40 9 1397 اراک عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 225,000 19,995,954,750 Rls. 227,250 $
41 11 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 68,040 17,987,986,986 Rls. 204,120 $
42 7 1397 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 358,680 16,721,661,600 Rls. 398,134 $
43 7 1397 اراک عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 215,040 15,966,720,000 Rls. 380,160 $
44 12 1397 اراک عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 170,520 15,744,570,860 Rls. 180,230 $
45 9 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 408,580 15,719,424,860 Rls. 175,690 $
46 11 1397 اراک عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 45,653 15,293,436,149 Rls. 182,304 $
47 8 1397 اراک عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 192,479 14,831,751,078 Rls. 190,478 $
48 7 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 75,028 14,688,613,800 Rls. 349,729 $
49 6 1397 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 53,610 14,496,510,000 Rls. 345,155 $
50 10 1397 اراک عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 136,659 14,266,040,012 Rls. 160,834 $
51 11 1397 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 578,060 13,997,397,749 Rls. 167,883 $
52 6 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 558,285 13,834,296,000 Rls. 329,388 $
53 7 1397 اراک عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 86,686 13,425,804,000 Rls. 319,662 $
54 12 1397 اراک عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 69,568 13,184,130,822 Rls. 142,614 $
55 10 1397 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 74,960 13,042,803,805 Rls. 137,485 $
56 10 1397 اراک عراق 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 69,648 12,947,923,048 Rls. 150,904 $
57 10 1397 اراک عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 112,500 11,757,988,125 Rls. 129,375 $
58 9 1397 اراک عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 105,418 11,086,289,755 Rls. 125,368 $
59 8 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 339,010 10,019,950,280 Rls. 142,227 $
60 12 1397 اراک عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 54,974 9,995,289,892 Rls. 111,478 $
61 12 1397 اراک عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 35,321 9,969,920,198 Rls. 112,553 $
62 9 1397 اراک عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 68,394 9,848,140,883 Rls. 111,729 $
63 6 1397 اراک عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 155,655 8,977,934,280 Rls. 213,760 $
64 9 1397 اراک عراق 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 15,705 8,553,856,530 Rls. 94,230 $
65 10 1397 اراک عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 85,650 7,965,858,390 Rls. 85,650 $
66 6 1397 اراک عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 32,200 7,438,200,000 Rls. 177,100 $
67 11 1397 اراک عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 75,382 7,256,891,659 Rls. 90,458 $
68 10 1397 اراک عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 34,680 6,794,574,960 Rls. 69,360 $
69 9 1397 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 49,800 6,709,195,200 Rls. 74,400 $
70 7 1397 اراک عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,500 6,662,250,000 Rls. 158,625 $
71 10 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 22,106 6,496,577,598 Rls. 66,318 $
72 6 1397 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 60,100 6,310,500,000 Rls. 150,250 $
73 7 1397 اراک عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 500,240 6,074,166,000 Rls. 144,624 $
74 12 1397 اراک عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 22,651 5,999,434,464 Rls. 67,953 $
75 9 1397 اراک عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 65,153 5,863,720,240 Rls. 66,640 $
76 12 1397 اراک عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 5,851,871,775 Rls. 65,475 $
77 9 1397 اراک عراق 25151190 ک کک ک مرمریت 82,630 5,827,532,000 Rls. 70,722 $
78 7 1397 اراک عراق 29153100 استات اتيل 227,320 5,728,464,000 Rls. 136,392 $
79 10 1397 اراک عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 29,436 5,517,189,480 Rls. 58,872 $
80 6 1397 اراک عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 345,145 5,241,007,800 Rls. 124,786 $
81 12 1397 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 52,510 5,021,461,656 Rls. 55,386 $
82 9 1397 اراک عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 45,000 4,553,534,250 Rls. 51,750 $
83 10 1397 اراک عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,600 4,301,118,769 Rls. 43,906 $
84 12 1397 اراک عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 47,263 4,103,896,134 Rls. 45,588 $
85 8 1397 اراک عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 53,760 4,064,256,000 Rls. 96,768 $
86 11 1397 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 23,760 3,953,806,560 Rls. 47,520 $
87 8 1397 اراک عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 43,968 3,481,674,000 Rls. 40,430 $
88 7 1397 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 139,520 3,457,272,000 Rls. 82,316 $
89 10 1397 اراک عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,730 3,425,926,944 Rls. 41,096 $
90 6 1397 اراک عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 51,000 3,341,520,000 Rls. 79,560 $
91 9 1397 اراک عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,000 3,244,172,724 Rls. 36,777 $
92 12 1397 اراک عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 73,843 2,946,486,224 Rls. 33,968 $
93 12 1397 اراک عراق 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 62,166 2,894,334,248 Rls. 32,981 $
94 12 1397 اراک عراق 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 35,475 2,879,325,765 Rls. 32,376 $
95 7 1397 اراک عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 34,628 2,663,556,000 Rls. 63,418 $
96 6 1397 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 147,490 2,550,576,000 Rls. 60,728 $
97 9 1397 اراک عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,864 2,485,458,000 Rls. 29,592 $
98 9 1397 اراک عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 12,640 2,455,569,520 Rls. 27,280 $
99 8 1397 اراک عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 45,000 2,324,700,000 Rls. 55,350 $
100 11 1397 اراک عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 5,690 2,249,605,380 Rls. 25,866 $
مجموع کل
3,861,310,090,285 ريال
مجموع کل
50,666,243 دلار