آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اراک ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 810,000 83,485,066,500 Rls. 931,500 $
2 10 1397 اراک ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 742,500 73,046,558,925 Rls. 839,025 $
3 11 1397 اراک ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 405,000 36,797,958,450 Rls. 457,650 $
4 6 1397 اراک ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 58,030 14,623,560,000 Rls. 348,180 $
5 11 1397 اراک ترکمنستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 230,470 11,380,645,335 Rls. 140,112 $
6 12 1397 اراک ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 15,630 8,108,125,020 Rls. 93,780 $
7 12 1397 اراک ترکمنستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 169,590 7,788,415,199 Rls. 89,244 $
8 7 1397 اراک ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 19,780 4,984,560,000 Rls. 118,680 $
9 9 1397 اراک ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,125 4,969,750,000 Rls. 60,313 $
10 10 1397 اراک ترکمنستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 103,730 4,699,609,049 Rls. 56,429 $
11 6 1397 اراک ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 46,050 4,547,508,000 Rls. 108,274 $
12 10 1397 اراک ترکمنستان 29221110 منو اتانول آمين 38,720 3,845,631,290 Rls. 44,140 $
13 7 1397 اراک ترکمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,780 2,809,464,000 Rls. 66,892 $
14 6 1397 اراک ترکمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,725 2,806,230,000 Rls. 66,815 $
15 8 1397 اراک ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,000 2,520,000,000 Rls. 60,000 $
16 6 1397 اراک ترکمنستان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 11,900 1,499,400,000 Rls. 35,700 $
17 12 1397 اراک ترکمنستان 27132000 قيرنفت 47,930 1,311,554,160 Rls. 14,988 $
18 6 1397 اراک ترکمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 22,500 1,266,300,000 Rls. 30,150 $
19 10 1397 اراک ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 15,100 1,258,796,400 Rls. 15,100 $
20 8 1397 اراک ترکمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 22,500 1,219,050,000 Rls. 29,025 $
21 9 1397 اراک ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 22,000 1,200,197,240 Rls. 13,640 $
22 11 1397 اراک ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 14,650 1,180,262,600 Rls. 14,650 $
23 7 1397 اراک ترکمنستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,086,750,000 Rls. 25,875 $
24 7 1397 اراک ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,535 1,030,470,000 Rls. 24,535 $
25 6 1397 اراک ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,040 1,009,680,000 Rls. 24,040 $
26 8 1397 اراک ترکمنستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 14,030 690,381,225 Rls. 8,017 $
27 6 1397 اراک ترکمنستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 76,490 642,516,000 Rls. 15,298 $
28 12 1397 اراک ترکمنستان 28043000 ازت 17,840 385,607,140 Rls. 4,460 $
29 7 1397 اراک ترکمنستان 28043000 ازت 34,590 353,035,200 Rls. 8,406 $
30 6 1397 اراک ترکمنستان 28043000 ازت 33,810 340,838,400 Rls. 8,115 $
مجموع کل
280,887,920,133 ريال
مجموع کل
3,753,032 دلار
[1]