آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 27,674,450 1,199,523,146,656 Rls. 14,296,638 $
2 10 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 17,274,870 826,293,902,765 Rls. 9,210,644 $
3 9 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,883,270 469,057,786,478 Rls. 5,375,689 $
4 12 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 10,374,490 456,442,441,725 Rls. 5,230,446 $
5 12 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,579,570 436,011,602,265 Rls. 4,861,530 $
6 7 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 11,759,620 341,117,280,000 Rls. 8,121,840 $
7 9 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,706,650 311,246,025,001 Rls. 3,522,681 $
8 6 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 10,709,860 296,232,279,000 Rls. 7,053,150 $
9 10 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,176,660 258,919,614,273 Rls. 2,694,132 $
10 8 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,671,620 255,559,695,305 Rls. 4,662,234 $
11 6 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 9,285,890 248,180,268,000 Rls. 5,909,054 $
12 12 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 562,500 48,314,594,866 Rls. 556,087 $
13 7 1397 اراک افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,025,000 36,807,460,200 Rls. 876,369 $
14 11 1397 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 844,200 34,052,962,709 Rls. 412,117 $
15 12 1397 اراک افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 270,000 27,661,900,500 Rls. 315,450 $
16 11 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 337,500 26,877,512,025 Rls. 325,125 $
17 8 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 427,500 25,281,774,000 Rls. 473,025 $
18 10 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 270,000 25,005,648,600 Rls. 268,200 $
19 8 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 987,122 22,176,009,861 Rls. 428,026 $
20 9 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 525,478 20,052,235,461 Rls. 232,528 $
21 6 1397 اراک افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 700,000 19,334,149,800 Rls. 460,335 $
22 11 1397 اراک افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 225,000 18,970,122,600 Rls. 234,000 $
23 9 1397 اراک افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 157,500 16,351,570,800 Rls. 179,325 $
24 7 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 337,500 15,762,600,000 Rls. 375,300 $
25 8 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 146,458 15,000,719,321 Rls. 271,973 $
26 9 1397 اراک افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 59,020 14,140,909,611 Rls. 160,576 $
27 12 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,703 12,205,662,480 Rls. 139,584 $
28 8 1397 اراک افغانستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 87,460 11,438,642,074 Rls. 131,740 $
29 8 1397 اراک افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 10,175,332,500 Rls. 116,060 $
30 10 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 250,255 10,060,258,365 Rls. 110,112 $
31 10 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 74,182 9,668,506,215 Rls. 103,855 $
32 9 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 35,607 9,448,125,264 Rls. 108,954 $
33 11 1397 اراک افغانستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 112,500 9,357,013,125 Rls. 106,875 $
34 12 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 52,211 8,928,718,487 Rls. 101,811 $
35 7 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 94,170 8,209,154,177 Rls. 195,457 $
36 7 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 407,006 7,490,242,200 Rls. 178,340 $
37 12 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 301,265 7,343,193,728 Rls. 84,290 $
38 8 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 97,606 7,215,717,132 Rls. 136,648 $
39 7 1397 اراک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 406,150 6,993,924,000 Rls. 166,522 $
40 6 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 329,720 6,758,808,000 Rls. 160,924 $
41 11 1397 اراک افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,124 6,397,801,956 Rls. 70,434 $
42 6 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 65,250 6,094,612,506 Rls. 145,110 $
43 12 1397 اراک افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 234,480 6,072,632,214 Rls. 68,882 $
44 12 1397 اراک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 155,920 6,053,918,756 Rls. 65,486 $
45 6 1397 اراک افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 112,500 5,244,750,000 Rls. 124,875 $
46 10 1397 اراک افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,676 5,151,504,141 Rls. 61,866 $
47 10 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,470 5,068,272,261 Rls. 55,767 $
48 12 1397 اراک افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 4,618,908,900 Rls. 50,850 $
49 9 1397 اراک افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 172,420 4,519,296,270 Rls. 50,274 $
50 7 1397 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 149,690 4,463,760,000 Rls. 106,280 $
51 7 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 75,129 4,417,585,200 Rls. 105,181 $
52 6 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 74,880 4,402,944,000 Rls. 104,832 $
53 7 1397 اراک افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 90,000 4,347,000,000 Rls. 103,500 $
54 11 1397 اراک افغانستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 33,545 4,200,620,053 Rls. 52,331 $
55 8 1397 اراک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 123,720 4,029,052,786 Rls. 47,014 $
56 11 1397 اراک افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,290 3,464,042,866 Rls. 39,566 $
57 6 1397 اراک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 200,140 3,362,352,000 Rls. 80,056 $
58 6 1397 اراک افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 47,441 3,200,064,000 Rls. 76,192 $
59 6 1397 اراک افغانستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 67,500 3,146,850,000 Rls. 74,925 $
60 11 1397 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,884 3,050,066,718 Rls. 34,838 $
61 10 1397 اراک افغانستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 63,360 2,806,411,440 Rls. 31,680 $
62 12 1397 اراک افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 100,840 2,703,398,378 Rls. 29,243 $
63 10 1397 اراک افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 22,500 2,467,047,375 Rls. 26,325 $
64 11 1397 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 103,610 2,429,610,270 Rls. 29,010 $
65 9 1397 اراک افغانستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 17,500 2,408,187,600 Rls. 27,300 $
66 11 1397 اراک افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 96,140 2,399,740,926 Rls. 28,842 $
67 11 1397 اراک افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 45,120 2,049,215,040 Rls. 22,560 $
68 12 1397 اراک افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 44,708 1,973,589,952 Rls. 22,354 $
69 8 1397 اراک افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 47,340 1,758,030,075 Rls. 20,052 $
70 8 1397 اراک افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 22,500 1,219,050,000 Rls. 29,025 $
71 6 1397 اراک افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,086,750,000 Rls. 25,875 $
72 6 1397 اراک افغانستان 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 10,050 1,013,040,000 Rls. 24,120 $
73 9 1397 اراک افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 22,080 1,006,671,360 Rls. 11,040 $
74 11 1397 اراک افغانستان 30045013 ک ک ک مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 3,000 298,209,000 Rls. 3,283 $
75 12 1397 اراک افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,248 225,840,704 Rls. 2,558 $
76 6 1397 اراک افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 3,100 223,482,000 Rls. 5,321 $
77 12 1397 اراک افغانستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,373 198,824,576 Rls. 2,252 $
78 9 1397 اراک افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 480 153,189,120 Rls. 1,680 $
79 8 1397 اراک افغانستان 87112019 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دو زمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 200 99,834,000 Rls. 2,377 $
مجموع کل
5,707,493,666,012 ريال
مجموع کل
80,210,804 دلار
[1]