آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 اراک ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 715,000 66,982,640,475 Rls. 813,039 $
2 12 1397 اراک ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 222,500 22,146,149,625 Rls. 251,425 $
3 11 1397 اراک ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 20,341,497,250 Rls. 248,600 $
4 12 1397 اراک ازبکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 148,440 19,128,398,221 Rls. 210,616 $
5 12 1397 اراک ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 175,000 19,110,797,700 Rls. 208,050 $
6 11 1397 اراک ازبکستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 172,500 13,891,998,075 Rls. 167,325 $
7 8 1397 اراک ازبکستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 112,500 10,398,150,000 Rls. 118,602 $
8 10 1397 اراک ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 9,242,801,100 Rls. 101,700 $
9 10 1397 اراک ازبکستان 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 101,200 6,032,052,312 Rls. 72,358 $
10 11 1397 اراک ازبکستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 5,443,569,225 Rls. 68,175 $
11 11 1397 اراک ازبکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,380 5,437,323,240 Rls. 59,860 $
12 10 1397 اراک ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 45,000 4,934,094,750 Rls. 52,650 $
13 7 1397 اراک ازبکستان 29153200 استات وينيل 88,000 4,786,320,000 Rls. 113,960 $
14 10 1397 اراک ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,782 4,331,975,875 Rls. 46,225 $
15 10 1397 اراک ازبکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 60,720 3,214,265,748 Rls. 38,557 $
16 7 1397 اراک ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 60,000 2,797,200,000 Rls. 66,600 $
17 12 1397 اراک ازبکستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,500 2,017,633,950 Rls. 21,825 $
18 12 1397 اراک ازبکستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,982,452,050 Rls. 21,825 $
19 6 1397 اراک ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 36,490 1,333,332,000 Rls. 31,746 $
20 11 1397 اراک ازبکستان 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 20,240 1,119,829,177 Rls. 13,459 $
21 8 1397 اراک ازبکستان 29153200 استات وينيل 17,600 957,264,000 Rls. 22,792 $
22 7 1397 اراک ازبکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 22,000 831,600,000 Rls. 19,800 $
23 12 1397 اراک ازبکستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 12,200 206,111,508 Rls. 2,335 $
مجموع کل
226,667,456,281 ريال
مجموع کل
2,771,523 دلار
[1]