آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 اراک ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,156,488 60,962,916,000 Rls. 1,451,498 $
2 12 1397 اراک ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 683,870 48,636,327,468 Rls. 555,116 $
3 7 1397 اراک ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,041,675 46,052,476,527 Rls. 1,096,488 $
4 8 1397 اراک ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 781,270 37,955,954,505 Rls. 432,926 $
5 9 1397 اراک ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 393,375 36,652,858,073 Rls. 413,185 $
6 9 1397 اراک ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 202,500 21,761,838,000 Rls. 255,825 $
7 8 1397 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 180,000 16,896,045,600 Rls. 195,158 $
8 9 1397 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 157,500 14,393,753,550 Rls. 168,300 $
9 11 1397 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 157,500 13,193,205,300 Rls. 150,525 $
10 6 1397 اراک ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 211,895 10,502,544,289 Rls. 250,061 $
11 10 1397 اراک ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 9,386,808,300 Rls. 101,700 $
12 7 1397 اراک ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 284,405 8,206,128,000 Rls. 195,384 $
13 10 1397 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 67,500 6,073,256,475 Rls. 66,825 $
14 6 1397 اراک ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,500 3,969,000,000 Rls. 94,500 $
15 12 1397 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 45,000 3,864,400,650 Rls. 44,550 $
16 11 1397 اراک ارمنستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 3,697,887,600 Rls. 45,900 $
17 12 1397 اراک ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 29,335 3,506,085,368 Rls. 40,552 $
18 10 1397 اراک ارمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,854 3,436,297,425 Rls. 41,220 $
19 6 1397 اراک ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,500 3,146,850,000 Rls. 74,925 $
20 9 1397 اراک ارمنستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 2,418,508,404 Rls. 27,417 $
21 12 1397 اراک ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 2,205,440,775 Rls. 25,425 $
22 7 1397 اراک ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 45,000 2,116,800,000 Rls. 50,400 $
23 9 1397 اراک ارمنستان 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 20,240 1,428,328,704 Rls. 16,192 $
24 7 1397 اراک ارمنستان 29153200 استات وينيل 17,600 957,264,000 Rls. 22,792 $
25 8 1397 اراک ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,530 890,708,830 Rls. 10,159 $
26 7 1397 اراک ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 48,120 889,249,200 Rls. 21,173 $
27 6 1397 اراک ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 41,880 816,026,400 Rls. 19,429 $
28 10 1397 اراک ارمنستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 7,570 408,155,553 Rls. 4,491 $
مجموع کل
364,425,114,996 ريال
مجموع کل
5,872,116 دلار
[1]