آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 697,500 68,535,324,900 Rls. 788,175 $
2 10 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 720,000 67,356,848,250 Rls. 713,700 $
3 11 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 562,500 51,827,769,225 Rls. 635,625 $
4 10 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 427,500 43,050,982,950 Rls. 483,075 $
5 12 1397 اراک آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 472,500 41,735,074,500 Rls. 458,325 $
6 6 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 675,000 39,690,000,000 Rls. 945,000 $
7 8 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 337,500 28,662,108,975 Rls. 428,020 $
8 9 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 247,500 25,073,030,250 Rls. 284,625 $
9 12 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 247,500 21,482,536,500 Rls. 239,625 $
10 10 1397 اراک آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 180,000 18,781,805,700 Rls. 209,700 $
11 12 1397 اراک آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 180,000 18,208,265,400 Rls. 210,600 $
12 6 1397 اراک آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 292,500 13,636,350,000 Rls. 324,675 $
13 7 1397 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 202,500 11,992,050,000 Rls. 285,525 $
14 11 1397 اراک آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 135,000 11,611,746,900 Rls. 137,475 $
15 7 1397 اراک آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 225,000 10,867,500,000 Rls. 258,750 $
16 6 1397 اراک آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 225,000 10,867,500,000 Rls. 258,750 $
17 8 1397 اراک آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 178,500 10,648,813,125 Rls. 136,060 $
18 9 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 112,500 10,155,618,000 Rls. 111,375 $
19 8 1397 اراک آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 112,500 8,447,726,250 Rls. 97,109 $
20 11 1397 اراک آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 90,000 8,407,889,100 Rls. 105,300 $
21 11 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 90,000 7,625,958,750 Rls. 85,500 $
22 8 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 112,500 5,292,000,000 Rls. 87,271 $
23 7 1397 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 67,500 3,175,200,000 Rls. 75,600 $
24 12 1397 اراک آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,546 2,147,150,946 Rls. 24,783 $
25 10 1397 اراک آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,175 1,088,640,593 Rls. 11,113 $
26 9 1397 اراک آذربايجان 28041000 هيدروژن 540 770,801,160 Rls. 8,760 $
27 8 1397 اراک آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 713 441,168,000 Rls. 10,504 $
28 12 1397 اراک آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 2,184 369,438,437 Rls. 4,259 $
29 12 1397 اراک آذربايجان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,830 367,790,320 Rls. 4,240 $
30 8 1397 اراک آذربايجان 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 153 101,346,000 Rls. 2,413 $
31 12 1397 اراک آذربايجان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 6,700 61,384,144 Rls. 664 $
32 8 1397 اراک آذربايجان 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 120 61,278,000 Rls. 1,459 $
مجموع کل
542,541,096,375 ريال
مجموع کل
7,428,055 دلار
[1]