آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اراك پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,509,570 39,831,582,000 Rls. 948,371 $
2 4 1397 اراك پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,233,610 23,657,960,230 Rls. 553,135 $
3 3 1397 اراك پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 936,208 17,756,064,325 Rls. 421,294 $
4 2 1397 اراك پاکستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 865,625 16,360,260,000 Rls. 389,530 $
5 3 1397 اراك پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 425,746 8,145,714,541 Rls. 193,078 $
6 5 1397 اراك پاکستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 366,540 7,113,556,160 Rls. 164,942 $
7 1 1397 اراك پاکستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 269,690 5,097,120,000 Rls. 121,360 $
8 4 1397 اراك پاکستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 43,390 4,949,222,388 Rls. 116,288 $
9 3 1397 اراك پاکستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 249,228 4,726,463,879 Rls. 112,153 $
10 4 1397 اراك پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 200,032 3,685,741,280 Rls. 86,170 $
11 1 1397 اراك پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 100,250 2,452,777,250 Rls. 61,683 $
12 2 1397 اراك پاکستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 19,020 2,186,016,000 Rls. 52,048 $
13 2 1397 اراك پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 88,000 2,103,738,000 Rls. 50,089 $
14 3 1397 اراك پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 123,200 2,078,630,400 Rls. 49,280 $
15 1 1397 اراك پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 48,000 1,917,514,560 Rls. 50,880 $
16 5 1397 اراك پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 52,800 1,913,084,800 Rls. 44,880 $
17 4 1397 اراك پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 70,400 1,871,232,000 Rls. 44,000 $
18 2 1397 اراك پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 97,682 1,846,194,000 Rls. 43,957 $
19 4 1397 اراك پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 100,290 1,844,456,250 Rls. 43,125 $
20 5 1397 اراك پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 74,150 1,274,994,620 Rls. 28,918 $
21 2 1397 اراك پاکستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 52,800 1,162,014,000 Rls. 27,667 $
22 3 1397 اراك پاکستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,260 1,060,500,160 Rls. 25,202 $
23 4 1397 اراك پاکستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,200 851,195,620 Rls. 20,047 $
24 1 1397 اراك پاکستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 775,000,000 Rls. 18,452 $
25 3 1397 اراك پاکستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,200 609,301,440 Rls. 14,432 $
مجموع کل
155,270,333,903 ريال
مجموع کل
3,680,981 دلار
[1]