آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 247,310 64,785,798,000 Rls. 1,542,519 $
2 4 1397 اراك عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,945,530 50,125,940,390 Rls. 1,174,519 $
3 4 1397 اراك عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 205,285 48,274,977,950 Rls. 1,129,071 $
4 3 1397 اراك عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 398,650 41,987,667,000 Rls. 996,625 $
5 3 1397 اراك عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 644,756 39,340,872,710 Rls. 933,236 $
6 3 1397 اراك عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 176,744 38,466,436,206 Rls. 912,985 $
7 4 1397 اراك عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 556,065 37,059,403,912 Rls. 867,465 $
8 3 1397 اراك عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,275,965 34,833,218,738 Rls. 825,517 $
9 2 1397 اراك عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 509,002 33,349,886,640 Rls. 794,046 $
10 2 1397 اراك عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 140,723 33,272,778,000 Rls. 792,208 $
11 5 1397 اراك عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 136,058 32,626,879,340 Rls. 748,321 $
12 5 1397 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,375,085 31,896,936,330 Rls. 735,254 $
13 4 1397 اراك عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 301,400 31,590,254,500 Rls. 741,000 $
14 2 1397 اراك عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 48,624 28,050,000,000 Rls. 667,858 $
15 3 1397 اراك عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 261,860 27,539,808,675 Rls. 654,650 $
16 5 1397 اراك عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 147,604 23,778,657,020 Rls. 559,480 $
17 3 1397 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 78,717 20,778,659,180 Rls. 493,153 $
18 2 1397 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 751,520 19,782,518,000 Rls. 471,012 $
19 5 1397 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 72,300 19,257,427,320 Rls. 448,465 $
20 1 1397 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 73,590 18,994,625,000 Rls. 478,335 $
21 5 1397 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,116,886 18,944,353,426 Rls. 442,913 $
22 4 1397 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,014,770 18,121,839,949 Rls. 424,642 $
23 1 1397 اراك عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 152,350 16,944,024,000 Rls. 408,475 $
24 4 1397 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 64,385 16,821,550,260 Rls. 393,868 $
25 2 1397 اراك عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 143,570 14,648,550,000 Rls. 348,775 $
26 4 1397 اراك عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 425,000 14,330,349,991 Rls. 335,992 $
27 1 1397 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 173,760 13,547,010,629 Rls. 347,519 $
28 2 1397 اراك عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 508,670 12,604,872,000 Rls. 300,116 $
29 5 1397 اراك عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 175,155 11,599,518,840 Rls. 273,242 $
30 4 1397 اراك عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 51,740 11,002,972,000 Rls. 258,700 $
31 2 1397 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 201,240 8,547,252,000 Rls. 203,506 $
32 5 1397 اراك عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 63,430 8,413,688,980 Rls. 193,971 $
33 1 1397 اراك عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 134,580 8,365,480,576 Rls. 209,945 $
34 2 1397 اراك عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 77,282 8,154,813,660 Rls. 194,162 $
35 5 1397 اراك عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 73,800 7,987,760,000 Rls. 184,500 $
36 4 1397 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 322,545 7,528,708,000 Rls. 174,680 $
37 2 1397 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 385,100 7,142,363,760 Rls. 170,056 $
38 2 1397 اراك عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 64,400 6,762,000,000 Rls. 161,000 $
39 4 1397 اراك عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 209,525 6,742,606,179 Rls. 157,680 $
40 3 1397 اراك عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 63,290 6,666,757,750 Rls. 158,225 $
41 5 1397 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 115,300 6,219,094,280 Rls. 143,420 $
42 2 1397 اراك عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 40,530 6,131,528,859 Rls. 145,988 $
43 1 1397 اراك عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 21,318 5,532,512,300 Rls. 140,710 $
44 4 1397 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 111,321 5,428,778,400 Rls. 126,854 $
45 4 1397 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 67,164 5,070,434,118 Rls. 119,136 $
46 1 1397 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 111,460 4,945,116,880 Rls. 122,606 $
47 3 1397 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 193,555 4,163,222,130 Rls. 98,873 $
48 1 1397 اراك عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,500 4,110,750,000 Rls. 97,875 $
49 5 1397 اراك عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 69,231 4,046,529,340 Rls. 93,754 $
50 4 1397 اراك عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 36,640 3,917,732,000 Rls. 91,600 $
51 4 1397 اراك عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 100,414 3,858,510,040 Rls. 90,874 $
52 1 1397 اراك عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 50,880 3,387,083,560 Rls. 86,841 $
53 4 1397 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 146,390 3,088,307,800 Rls. 72,212 $
54 4 1397 اراك عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 19,982 3,013,285,600 Rls. 69,914 $
55 3 1397 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 116,350 2,894,479,672 Rls. 68,646 $
56 1 1397 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 124,353 2,818,709,782 Rls. 71,079 $
57 5 1397 اراك عراق 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 73,600 2,811,519,900 Rls. 66,941 $
58 1 1397 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 792 2,775,123,102 Rls. 69,338 $
59 3 1397 اراك عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 85,435 2,607,929,832 Rls. 61,929 $
60 5 1397 اراك عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 70,510 2,405,615,329 Rls. 54,947 $
61 4 1397 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,540 2,322,352,128 Rls. 53,883 $
62 3 1397 اراك عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 14,900 2,188,467,362 Rls. 51,922 $
63 2 1397 اراك عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 45,000 2,097,900,000 Rls. 49,950 $
64 5 1397 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 97,710 2,015,131,956 Rls. 45,924 $
65 1 1397 اراك عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 12,474 1,981,238,520 Rls. 52,386 $
66 2 1397 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,970 1,864,900,000 Rls. 44,402 $
67 2 1397 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 21,108 1,773,072,000 Rls. 42,216 $
68 5 1397 اراك عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 113,500 1,743,133,000 Rls. 39,725 $
69 1 1397 اراك عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 15,350 1,741,611,000 Rls. 46,050 $
70 3 1397 اراك عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 34,200 1,724,814,000 Rls. 41,067 $
71 5 1397 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 8,816 1,641,286,500 Rls. 38,416 $
72 2 1397 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 11,254 1,635,369,120 Rls. 38,937 $
73 2 1397 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 720 1,612,854,180 Rls. 38,401 $
74 4 1397 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 7,120 1,473,601,340 Rls. 34,669 $
75 2 1397 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 50,070 1,442,616,000 Rls. 34,348 $
76 4 1397 اراك عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 4,882 1,398,992,000 Rls. 32,224 $
77 4 1397 اراك عراق 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 36,800 1,387,359,574 Rls. 32,438 $
78 5 1397 اراك عراق 29221220 دي اتانول آمين 24,840 1,377,138,000 Rls. 32,789 $
79 4 1397 اراك عراق 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 24,465 1,321,101,200 Rls. 30,652 $
80 3 1397 اراك عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 12,838 1,292,146,425 Rls. 30,645 $
81 3 1397 اراك عراق 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 18,920 1,233,525,610 Rls. 29,270 $
82 4 1397 اراك عراق 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 7,800 1,205,809,920 Rls. 28,332 $
83 5 1397 اراك عراق 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 7,650 1,189,860,000 Rls. 28,330 $
84 2 1397 اراك عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 17,860 1,170,204,000 Rls. 27,862 $
85 1 1397 اراك عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 46,725 1,157,856,000 Rls. 27,568 $
86 2 1397 اراك عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,800 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
87 1 1397 اراك عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 29,430 1,113,042,600 Rls. 29,430 $
88 5 1397 اراك عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 10,080 1,105,776,000 Rls. 25,200 $
89 1 1397 اراك عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 19,200 967,680,000 Rls. 23,040 $
90 2 1397 اراك عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 23,986 911,694,000 Rls. 21,707 $
91 1 1397 اراك عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 21,600 845,092,800 Rls. 21,600 $
92 2 1397 اراك عراق 70200050 ساير اشياء از شيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتر از 000005/0 درجه كلوين در محدوده حرارتي صفر تا 300 درجه بدون تزئين، صنايع دستي 2,000 807,744,000 Rls. 19,232 $
93 3 1397 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 368 750,241,845 Rls. 17,793 $
94 4 1397 اراك عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 6,750 744,800,000 Rls. 17,500 $
95 3 1397 اراك عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 46,030 737,123,213 Rls. 17,491 $
96 1 1397 اراك عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,690 716,683,078 Rls. 17,403 $
97 3 1397 اراك عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 44,000 702,355,238 Rls. 16,666 $
98 3 1397 اراك عراق 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 773 693,924,000 Rls. 16,522 $
99 3 1397 اراك عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,950 670,073,700 Rls. 15,900 $
100 2 1397 اراك عراق 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 6,400 645,120,000 Rls. 15,360 $
مجموع کل
1,032,433,170,144 ريال
مجموع کل
24,455,473 دلار