آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 اراك روماني 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 787,500 45,902,432,250 Rls. 1,078,875 $
2 1 1397 اراك روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 607,500 33,275,640,375 Rls. 880,875 $
3 3 1397 اراك روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 472,500 28,466,229,375 Rls. 675,450 $
4 5 1397 اراك روماني 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 450,000 27,265,005,000 Rls. 621,000 $
5 4 1397 اراك روماني 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 112,500 6,753,375,000 Rls. 155,250 $
6 4 1397 اراك روماني 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,500 4,052,025,000 Rls. 93,150 $
7 5 1397 اراك روماني 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 22,080 389,402,880 Rls. 8,832 $
8 4 1397 اراك روماني 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 22,080 377,744,640 Rls. 8,832 $
مجموع کل
146,481,854,520 ريال
مجموع کل
3,522,264 دلار
[1]