آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 4,401,970 434,619,654,000 Rls. 10,348,087 $
2 1 1397 اراك ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,950,000 277,292,618,999 Rls. 7,154,176 $
3 1 1397 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 3,127,960 252,683,733,628 Rls. 6,494,149 $
4 5 1397 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,120,370 190,725,721,080 Rls. 4,348,399 $
5 2 1397 اراك ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 4,027,500 187,072,200,000 Rls. 4,454,100 $
6 2 1397 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 2,970,000 162,142,413,750 Rls. 3,860,534 $
7 4 1397 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,692,220 152,887,167,082 Rls. 3,570,109 $
8 4 1397 اراك ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,777,500 102,716,786,250 Rls. 2,417,175 $
9 2 1397 اراك ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 1,099,805 100,106,671,290 Rls. 2,383,492 $
10 1 1397 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 2,070,000 99,141,033,150 Rls. 2,614,725 $
11 2 1397 اراك ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,260,000 74,749,500,000 Rls. 1,779,750 $
12 3 1397 اراك ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,530,000 70,811,730,000 Rls. 1,683,000 $
13 3 1397 اراك ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 769,550 68,368,992,156 Rls. 1,624,437 $
14 3 1397 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 623,510 59,483,710,520 Rls. 1,409,274 $
15 1 1397 اراك ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 832,500 36,476,753,175 Rls. 942,075 $
16 5 1397 اراك ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 585,000 35,113,513,500 Rls. 807,300 $
17 3 1397 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 585,000 32,043,404,250 Rls. 760,500 $
18 5 1397 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 562,500 31,208,958,000 Rls. 713,250 $
19 5 1397 اراك ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 753,850 29,382,289,800 Rls. 677,235 $
20 4 1397 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 503,850 27,039,336,470 Rls. 632,930 $
21 3 1397 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 492,800 24,497,932,800 Rls. 581,504 $
22 2 1397 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 643,730 19,535,930,400 Rls. 465,140 $
23 2 1397 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 405,000 18,711,000,000 Rls. 445,500 $
24 1 1397 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 257,040 16,328,589,968 Rls. 416,403 $
25 1 1397 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 316,800 14,102,158,400 Rls. 345,312 $
26 4 1397 اراك ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 330,010 12,679,890,933 Rls. 297,836 $
27 3 1397 اراك ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 180,000 9,633,363,750 Rls. 228,375 $
28 5 1397 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 304,170 9,305,405,920 Rls. 214,947 $
29 3 1397 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 83,372 8,651,479,788 Rls. 205,231 $
30 3 1397 اراك ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 505,530 8,528,220,740 Rls. 202,212 $
31 2 1397 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 107,100 7,084,665,000 Rls. 168,682 $
32 4 1397 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 195,250 6,322,582,510 Rls. 148,230 $
33 1 1397 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 61,066 5,940,391,720 Rls. 146,558 $
34 2 1397 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 112,500 5,197,500,000 Rls. 123,750 $
35 2 1397 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 48,680 4,906,944,000 Rls. 116,832 $
36 4 1397 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 66,871 4,540,500,359 Rls. 105,670 $
37 5 1397 اراك ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 90,000 4,195,800,000 Rls. 99,900 $
38 4 1397 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 38,110 4,190,392,280 Rls. 98,361 $
39 1 1397 اراك ترکيه 29221500 ک کک تری اتانول آمین 80,960 4,153,393,728 Rls. 106,868 $
40 3 1397 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 151,250 4,143,063,281 Rls. 98,448 $
41 2 1397 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 139,930 4,105,987,200 Rls. 97,762 $
42 1 1397 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 126,060 4,090,236,920 Rls. 108,447 $
43 5 1397 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,029 4,000,956,100 Rls. 91,037 $
44 2 1397 اراك ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 77,440 4,000,550,400 Rls. 95,252 $
45 5 1397 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 35,700 3,918,862,500 Rls. 89,250 $
46 2 1397 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 41,825 3,513,258,000 Rls. 83,649 $
47 2 1397 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 86,400 3,510,864,000 Rls. 83,592 $
48 4 1397 اراك ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 67,500 3,188,808,000 Rls. 74,925 $
49 5 1397 اراك ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 120,520 3,188,236,080 Rls. 72,312 $
50 5 1397 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 45,589 2,791,174,954 Rls. 63,511 $
51 4 1397 اراك ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 65,550 2,445,360,530 Rls. 57,028 $
52 3 1397 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 108,360 2,318,560,246 Rls. 54,907 $
53 2 1397 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 22,127 2,311,050,000 Rls. 55,025 $
54 5 1397 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 21,014 2,291,936,550 Rls. 52,535 $
55 3 1397 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 21,203 2,141,324,960 Rls. 50,887 $
56 1 1397 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 21,559 1,950,000,754 Rls. 51,742 $
57 2 1397 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,645 1,695,414,000 Rls. 40,367 $
58 4 1397 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 43,200 1,669,312,800 Rls. 38,880 $
59 1 1397 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 21,946 1,654,120,117 Rls. 43,891 $
60 1 1397 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,822 1,581,552,000 Rls. 37,656 $
61 3 1397 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 1,451,179,296 Rls. 34,486 $
62 2 1397 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 21,420 1,416,933,000 Rls. 33,736 $
63 4 1397 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 43,510 1,334,370,240 Rls. 31,284 $
64 2 1397 اراك ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 1,326,939,840 Rls. 31,594 $
65 1 1397 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 22,500 1,067,850,000 Rls. 25,425 $
66 3 1397 اراك ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 19,360 1,061,242,452 Rls. 25,169 $
67 1 1397 اراك ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 19,360 907,922,048 Rls. 24,006 $
68 3 1397 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 21,600 819,259,920 Rls. 19,440 $
69 4 1397 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 7,392 784,660,800 Rls. 18,480 $
70 1 1397 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 21,600 702,544,320 Rls. 18,576 $
71 2 1397 اراك ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 38,720 650,496,000 Rls. 15,488 $
72 5 1397 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 5,360 191,940,000 Rls. 4,570 $
مجموع کل
2,684,798,296,704 ريال
مجموع کل
64,915,365 دلار
[1]