آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 اراك بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 765,000 44,668,165,500 Rls. 1,051,425 $
2 4 1397 اراك بلغارستان 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 562,500 33,277,547,250 Rls. 774,225 $
3 3 1397 اراك بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 360,000 21,681,448,875 Rls. 513,675 $
4 5 1397 اراك بلغارستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 150,792 13,244,908,340 Rls. 301,583 $
5 5 1397 اراك بلغارستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 5,402,700,000 Rls. 124,200 $
6 1 1397 اراك بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,658 4,463,113,240 Rls. 109,985 $
7 1 1397 اراك بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,500 4,110,750,000 Rls. 97,875 $
8 4 1397 اراك بلغارستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 44,865 3,885,755,100 Rls. 89,729 $
9 4 1397 اراك بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 68,689 3,872,422,900 Rls. 89,295 $
10 3 1397 اراك بلغارستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 43,651 3,685,835,571 Rls. 87,303 $
11 2 1397 اراك بلغارستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 43,002 3,612,168,000 Rls. 86,004 $
12 1 1397 اراك بلغارستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 41,760 3,147,618,240 Rls. 83,520 $
13 5 1397 اراك بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,173 1,321,841,120 Rls. 30,124 $
مجموع کل
146,374,274,136 ريال
مجموع کل
3,438,943 دلار
[1]