آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اراك ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 450,000 21,391,884,000 Rls. 504,225 $
2 4 1397 اراك ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 346,134 20,758,243,086 Rls. 484,587 $
3 1 1397 اراك ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 184,660 12,871,642,162 Rls. 318,535 $
4 2 1397 اراك ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 114,433 8,827,743,318 Rls. 210,185 $
5 4 1397 اراك ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 6,085,884,720 Rls. 142,228 $
6 3 1397 اراك ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,537 4,339,651,361 Rls. 102,759 $
7 5 1397 اراك ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,803 4,104,408,000 Rls. 97,724 $
8 2 1397 اراك ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 2,833,866,000 Rls. 67,473 $
9 3 1397 اراك ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 2,744,621,712 Rls. 65,224 $
مجموع کل
83,957,944,359 ريال
مجموع کل
1,992,940 دلار
[1]