آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 اراك ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,130,835 63,346,340,820 Rls. 1,499,946 $
2 4 1397 اراك ارمنستان 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,220,174 63,267,386,053 Rls. 1,480,294 $
3 3 1397 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,013,693 33,506,900,962 Rls. 794,727 $
4 5 1397 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 338,922 9,779,154,000 Rls. 232,837 $
5 2 1397 اراك ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,500 6,851,250,000 Rls. 163,125 $
6 4 1397 اراك ارمنستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,500 6,655,320,000 Rls. 156,375 $
7 5 1397 اراك ارمنستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 2,321,338,500 Rls. 52,650 $
8 2 1397 اراك ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,740 2,229,500,000 Rls. 53,083 $
9 1 1397 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 94,939 2,215,222,065 Rls. 58,767 $
10 1 1397 اراك ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,350 1,704,507,636 Rls. 45,228 $
11 3 1397 اراك ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,900 1,337,000,100 Rls. 31,630 $
12 4 1397 اراك ارمنستان 29153200 استات وينيل 22,980 1,229,429,300 Rls. 28,955 $
13 3 1397 اراك ارمنستان 29153200 استات وينيل 22,660 1,094,478,000 Rls. 26,059 $
14 5 1397 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 44,000 879,598,415 Rls. 20,451 $
15 4 1397 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 22,640 484,156,400 Rls. 11,320 $
16 1 1397 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,180 467,157,600 Rls. 11,123 $
17 2 1397 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,050 464,646,000 Rls. 11,063 $
18 5 1397 اراك ارمنستان 70191200 خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 2,950 130,065,500 Rls. 2,950 $
19 5 1397 اراك ارمنستان 32082090 ساير رنگ ها و ورني ها ازجمله (لعابهاولاك ها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غير مذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک يا وينيل 520 7,644,000 Rls. 182 $
مجموع کل
197,971,095,351 ريال
مجموع کل
4,680,765 دلار
[1]