آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اراك آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 540,000 33,013,134,000 Rls. 786,027 $
2 2 1397 اراك آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 450,000 21,621,600,000 Rls. 514,800 $
3 5 1397 اراك آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 382,500 19,289,988,000 Rls. 443,700 $
4 1 1397 اراك آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 5,481,000,000 Rls. 130,500 $
5 5 1397 اراك آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 45,000 2,362,500,000 Rls. 56,250 $
6 1 1397 اراك آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 24,000 1,572,480,000 Rls. 37,440 $
7 2 1397 اراك آذربايجان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 7,200 725,760,000 Rls. 17,280 $
8 4 1397 اراك آذربايجان 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 354 240,793,389 Rls. 5,630 $
9 4 1397 اراك آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 344 238,836,234 Rls. 5,584 $
10 4 1397 اراك آذربايجان 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 102 53,048,486 Rls. 1,240 $
مجموع کل
84,599,140,109 ريال
مجموع کل
1,998,451 دلار
[1]