آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 آستارا قزاقستان 08081000 سيب، تازه 997,900 20,955,900,000 Rls. 498,950 $
2 1 1397 آستارا قزاقستان 08081000 سيب، تازه 546,210 10,948,296,300 Rls. 273,105 $
3 7 1397 آستارا قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 177,874 10,391,598,000 Rls. 247,419 $
4 8 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 159,360 9,298,934,440 Rls. 122,834 $
5 9 1397 آستارا قزاقستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 45,000 8,206,560,000 Rls. 90,000 $
6 8 1397 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 7,323,470,000 Rls. 106,833 $
7 9 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 78,410 5,442,788,128 Rls. 62,728 $
8 6 1397 آستارا قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 94,185 5,397,756,000 Rls. 128,518 $
9 9 1397 آستارا قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,410 4,638,282,464 Rls. 53,428 $
10 12 1397 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 4,067,624,000 Rls. 44,000 $
11 9 1397 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 35,000 3,264,651,500 Rls. 38,500 $
12 7 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 81,690 2,744,784,000 Rls. 65,352 $
13 6 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 64,000 2,150,400,000 Rls. 51,200 $
14 11 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 35,930 2,052,096,255 Rls. 22,733 $
15 7 1397 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,580 1,967,196,000 Rls. 46,838 $
16 4 1397 آستارا قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 20,000 1,848,128,000 Rls. 42,880 $
17 9 1397 آستارا قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 62,659 1,822,841,560 Rls. 20,085 $
18 5 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 41,450 1,810,732,000 Rls. 41,450 $
19 9 1397 آستارا قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 19,490 1,805,170,368 Rls. 20,464 $
20 7 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,460 1,581,216,000 Rls. 37,648 $
21 8 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 38,800 1,563,764,160 Rls. 37,232 $
22 12 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 20,000 1,500,896,000 Rls. 16,235 $
23 10 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 18,518 1,451,292,215 Rls. 14,815 $
24 11 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 20,500 1,238,959,255 Rls. 15,353 $
25 6 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,630 1,197,168,000 Rls. 28,504 $
26 1 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 48,800 1,081,334,980 Rls. 26,840 $
27 10 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 18,000 1,053,306,054 Rls. 11,498 $
28 10 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,620 990,261,168 Rls. 10,896 $
29 11 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 18,970 970,061,298 Rls. 11,742 $
30 1 1397 آستارا قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,200 940,667,520 Rls. 24,960 $
31 10 1397 آستارا قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 18,500 924,734,525 Rls. 10,175 $
32 5 1397 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 877,600,000 Rls. 20,000 $
33 12 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 10,525 823,588,713 Rls. 8,979 $
34 8 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 12,200 805,444,000 Rls. 9,187 $
35 5 1397 آستارا قزاقستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 19,700 777,756,000 Rls. 18,518 $
36 4 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 29,500 755,400,000 Rls. 17,700 $
37 10 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 9,860 707,579,439 Rls. 8,377 $
38 10 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 7,650 659,614,214 Rls. 6,864 $
39 8 1397 آستارا قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 7,540 653,350,425 Rls. 7,452 $
40 9 1397 آستارا قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,000 642,183,360 Rls. 7,280 $
41 4 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,540 639,259,200 Rls. 14,832 $
42 12 1397 آستارا قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 19,150 619,997,489 Rls. 7,171 $
43 9 1397 آستارا قزاقستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,705 604,777,843 Rls. 7,340 $
44 3 1397 آستارا قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,200 595,011,200 Rls. 14,140 $
45 10 1397 آستارا قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 6,120 584,014,158 Rls. 6,426 $
46 11 1397 آستارا قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 33,700 569,972,720 Rls. 6,740 $
47 12 1397 آستارا قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 12,220 539,439,680 Rls. 6,110 $
48 6 1397 آستارا قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,630 512,610,000 Rls. 12,205 $
49 2 1397 آستارا قزاقستان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 11,000 508,200,000 Rls. 12,100 $
50 3 1397 آستارا قزاقستان 08081000 سيب، تازه 22,700 477,608,000 Rls. 11,350 $
51 9 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 7,800 441,677,484 Rls. 5,007 $
52 9 1397 آستارا قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 9,100 429,416,016 Rls. 4,868 $
53 6 1397 آستارا قزاقستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 3,820 417,144,000 Rls. 9,932 $
54 10 1397 آستارا قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 10,400 415,938,178 Rls. 4,365 $
55 8 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 15,200 409,836,000 Rls. 9,758 $
56 3 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 15,650 395,189,850 Rls. 9,390 $
57 12 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 6,950 385,693,599 Rls. 4,461 $
58 6 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 13,300 358,596,000 Rls. 8,538 $
59 5 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 13,800 347,760,000 Rls. 8,280 $
60 3 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 13,200 333,946,800 Rls. 7,920 $
61 4 1397 آستارا قزاقستان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 1,200 254,760,000 Rls. 6,000 $
62 2 1397 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 9,000 245,700,000 Rls. 5,850 $
63 1 1397 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 8,800 221,760,000 Rls. 5,280 $
64 12 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 2,330 221,594,417 Rls. 2,563 $
65 12 1397 آستارا قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 10,800 214,460,978 Rls. 2,342 $
66 10 1397 آستارا قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 5,310 181,577,463 Rls. 1,967 $
67 11 1397 آستارا قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,550 108,378,607 Rls. 1,329 $
68 4 1397 آستارا قزاقستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 960 107,577,600 Rls. 2,496 $
69 9 1397 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 1,400 92,446,176 Rls. 1,048 $
70 8 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,050 82,908,000 Rls. 1,974 $
71 3 1397 آستارا قزاقستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 5,800 73,367,100 Rls. 1,740 $
72 11 1397 آستارا قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,250 58,571,619 Rls. 669 $
73 5 1397 آستارا قزاقستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,350 52,852,500 Rls. 1,215 $
74 6 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,700 45,822,000 Rls. 1,091 $
75 5 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,200 45,360,000 Rls. 1,080 $
76 10 1397 آستارا قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,350 39,352,339 Rls. 420 $
77 4 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 850 21,981,000 Rls. 510 $
78 4 1397 آستارا قزاقستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 270 17,455,500 Rls. 405 $
79 1 1397 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 490 12,348,000 Rls. 294 $
مجموع کل
139,017,747,857 ريال
مجموع کل
2,536,777 دلار
[1]