آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 9,027,928 625,136,540,662 Rls. 7,158,835 $
2 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 9,304,063 599,778,237,918 Rls. 6,829,061 $
3 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 6,629,589 451,598,792,308 Rls. 4,977,775 $
4 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 7,296,971 440,446,680,457 Rls. 5,245,355 $
5 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 10,563,182 396,199,886,171 Rls. 4,527,255 $
6 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,962,697 348,638,732,752 Rls. 4,198,003 $
7 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 17,101,302 331,722,017,441 Rls. 8,560,760 $
8 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 9,121,112 330,394,533,614 Rls. 3,589,867 $
9 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 15,242,887 320,848,930,497 Rls. 7,639,261 $
10 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 11,211,751 279,655,236,836 Rls. 6,658,458 $
11 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,991,812 246,016,738,761 Rls. 3,758,352 $
12 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 4,529,388 218,170,011,488 Rls. 2,435,064 $
13 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 8,578,945 212,780,659,522 Rls. 5,513,256 $
14 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,068,753 210,638,376,296 Rls. 2,890,837 $
15 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,930,975 154,840,089,409 Rls. 1,843,279 $
16 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 3,874,433 154,724,628,011 Rls. 2,770,072 $
17 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 6,457,563 150,317,799,377 Rls. 3,813,164 $
18 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,695,647 149,482,603,620 Rls. 3,559,110 $
19 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,352,397 148,836,594,224 Rls. 1,799,998 $
20 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,214,825 143,536,187,437 Rls. 1,583,300 $
21 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 4,957,070 139,980,217,124 Rls. 1,594,294 $
22 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 4,255,417 132,520,081,140 Rls. 3,155,241 $
23 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,753,416 129,173,199,895 Rls. 1,464,279 $
24 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 2,794,830 127,323,361,362 Rls. 1,461,439 $
25 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,842,972 112,303,045,338 Rls. 1,302,964 $
26 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,944,585 108,793,234,783 Rls. 1,251,129 $
27 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 4,005,393 97,538,028,954 Rls. 1,110,095 $
28 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,096,041 94,614,172,930 Rls. 2,252,719 $
29 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,795,300 92,504,102,375 Rls. 1,046,407 $
30 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,695,010 90,351,257,269 Rls. 1,011,230 $
31 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,506,963 88,511,193,341 Rls. 2,103,997 $
32 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,735,015 85,861,558,860 Rls. 1,029,451 $
33 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 3,760,605 82,933,200,774 Rls. 1,970,056 $
34 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,341,796 75,737,994,952 Rls. 856,823 $
35 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,186,837 73,300,248,525 Rls. 821,892 $
36 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,377,373 73,093,202,700 Rls. 880,245 $
37 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,671,458 70,938,829,463 Rls. 782,270 $
38 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 2,566,990 70,845,828,147 Rls. 804,196 $
39 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,205,471 58,926,118,697 Rls. 644,049 $
40 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه، تازه 3,115,460 53,995,105,605 Rls. 1,285,598 $
41 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 2,006,974 53,491,644,450 Rls. 641,226 $
42 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 1,761,378 52,512,418,838 Rls. 1,225,513 $
43 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,281,878 48,223,720,188 Rls. 634,817 $
44 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,449,666 46,836,470,663 Rls. 544,280 $
45 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 845,201 46,727,062,700 Rls. 534,288 $
46 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,853,203 46,136,655,600 Rls. 1,098,492 $
47 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 423,600 41,554,156,610 Rls. 473,720 $
48 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,211,748 40,613,614,371 Rls. 455,537 $
49 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 742,937 40,104,870,000 Rls. 954,878 $
50 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 942,134 39,787,954,680 Rls. 931,184 $
51 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 674,058 38,473,516,299 Rls. 426,679 $
52 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 650,961 38,429,155,800 Rls. 914,980 $
53 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,900,287 37,236,473,742 Rls. 948,288 $
54 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,118,090 34,906,104,206 Rls. 418,717 $
55 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,005,858 33,422,599,709 Rls. 376,484 $
56 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 1,332,970 32,707,712,952 Rls. 755,305 $
57 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,451,342 32,395,949,460 Rls. 771,331 $
58 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 1,224,336 32,347,639,800 Rls. 770,181 $
59 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 952,902 31,929,354,367 Rls. 355,982 $
60 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,094,634 28,912,789,265 Rls. 380,593 $
61 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 313,417 27,757,522,624 Rls. 308,780 $
62 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 853,981 26,765,546,830 Rls. 319,810 $
63 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 58,500 26,635,050,000 Rls. 292,500 $
64 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,014,582 25,854,665,748 Rls. 613,841 $
65 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 588,277 25,559,755,484 Rls. 353,888 $
66 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 900,696 25,495,875,300 Rls. 607,045 $
67 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه، تازه 1,616,916 24,626,040,533 Rls. 610,240 $
68 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 736,041 24,461,278,222 Rls. 276,223 $
69 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 576,109 24,284,584,285 Rls. 576,109 $
70 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 832,695 21,755,483,400 Rls. 517,988 $
71 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 299,150 20,932,695,281 Rls. 351,833 $
72 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,546,766 20,895,676,737 Rls. 526,376 $
73 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,362,550 20,267,328,000 Rls. 482,555 $
74 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 430,600 19,575,770,900 Rls. 453,917 $
75 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 294,446 18,926,685,500 Rls. 278,618 $
76 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 801,722 18,641,644,980 Rls. 472,310 $
77 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 375,435 18,554,520,792 Rls. 433,867 $
78 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 26,880 17,423,214,527 Rls. 204,995 $
79 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه، تازه 1,061,712 17,081,917,620 Rls. 406,044 $
80 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 544,273 16,341,070,200 Rls. 389,073 $
81 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 287,235 16,069,319,887 Rls. 183,162 $
82 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه، تازه 352,669 15,753,821,211 Rls. 176,273 $
83 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 605,149 15,631,737,420 Rls. 365,901 $
84 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 25,734 15,091,536,246 Rls. 163,247 $
85 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 459,768 15,085,790,422 Rls. 171,807 $
86 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 418,523 14,001,953,472 Rls. 156,463 $
87 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 249,900 13,664,081,600 Rls. 324,870 $
88 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 191,950 13,638,366,842 Rls. 155,492 $
89 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 139,300 13,364,702,800 Rls. 156,800 $
90 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 552,172 13,111,546,954 Rls. 149,625 $
91 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 288,120 12,994,226,412 Rls. 154,142 $
92 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 381,754 12,791,910,549 Rls. 144,749 $
93 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 149,786 12,791,319,452 Rls. 149,786 $
94 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 234,890 12,628,602,000 Rls. 300,681 $
95 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 240,353 12,446,946,175 Rls. 312,459 $
96 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 161,802 12,397,239,783 Rls. 152,537 $
97 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 241,388 12,381,792,890 Rls. 294,047 $
98 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 187,550 12,022,922,249 Rls. 140,155 $
99 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,177 11,944,800,000 Rls. 284,400 $
100 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 112,825 11,886,208,749 Rls. 137,450 $
مجموع کل
9,281,292,274,811 ريال
مجموع کل
142,341,967 دلار