آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 636,028 47,171,070,925 Rls. 681,667 $
2 12 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 426,800 41,570,299,320 Rls. 470,937 $
3 12 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 651,740 41,504,590,049 Rls. 467,979 $
4 9 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 422,880 40,958,594,754 Rls. 464,710 $
5 12 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 435,940 32,892,742,226 Rls. 370,883 $
6 11 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 336,392 30,663,537,857 Rls. 370,031 $
7 11 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 387,900 23,621,357,909 Rls. 281,301 $
8 7 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 510,650 23,592,030,000 Rls. 561,715 $
9 9 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 275,270 19,284,299,176 Rls. 219,162 $
10 10 1397 آستارا اکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 547,900 18,793,964,615 Rls. 204,957 $
11 8 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 337,354 18,100,507,120 Rls. 258,434 $
12 10 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 247,290 16,419,234,628 Rls. 184,782 $
13 9 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 135,070 16,251,268,002 Rls. 187,880 $
14 11 1397 آستارا اکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 523,700 16,039,484,692 Rls. 191,503 $
15 10 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 140,000 13,772,968,000 Rls. 154,000 $
16 7 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 362,350 11,398,548,000 Rls. 271,394 $
17 12 1397 آستارا اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 82,000 10,586,513,650 Rls. 119,475 $
18 9 1397 آستارا اکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 310,400 10,425,860,564 Rls. 115,855 $
19 9 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 152,300 9,770,926,324 Rls. 113,123 $
20 11 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 140,500 9,550,945,450 Rls. 115,425 $
21 6 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 182,450 9,281,790,000 Rls. 220,995 $
22 8 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 180,500 9,244,217,882 Rls. 129,000 $
23 7 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 260,500 8,752,800,000 Rls. 208,400 $
24 10 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 80,200 8,253,474,290 Rls. 90,222 $
25 1 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 277,300 7,387,707,710 Rls. 190,000 $
26 12 1397 آستارا اکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 207,500 6,821,438,328 Rls. 77,707 $
27 4 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 143,800 6,737,189,800 Rls. 158,180 $
28 11 1397 آستارا اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 56,500 6,414,834,525 Rls. 79,675 $
29 10 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 81,770 5,827,372,075 Rls. 66,441 $
30 10 1397 آستارا اکراين 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 181,730 5,817,229,209 Rls. 65,276 $
31 7 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 93,446 5,459,223,000 Rls. 129,981 $
32 12 1397 آستارا اکراين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,769 5,205,172,030 Rls. 56,305 $
33 12 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 58,430 4,888,473,126 Rls. 55,280 $
34 12 1397 آستارا اکراين 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 170,000 4,824,621,210 Rls. 54,460 $
35 11 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 61,194 4,787,776,045 Rls. 59,071 $
36 5 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 4,731,980,000 Rls. 110,000 $
37 2 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 133,050 3,718,344,000 Rls. 88,532 $
38 3 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 57,607 3,602,153,460 Rls. 85,630 $
39 11 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,123 3,483,751,679 Rls. 42,893 $
40 5 1397 آستارا اکراين 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 18,451 3,238,475,640 Rls. 73,803 $
41 12 1397 آستارا اکراين 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 17,249 2,992,529,408 Rls. 34,499 $
42 10 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 41,060 2,858,644,672 Rls. 32,848 $
43 9 1397 آستارا اکراين 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 57,800 2,786,542,685 Rls. 30,560 $
44 11 1397 آستارا اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 2,642,499,200 Rls. 32,800 $
45 9 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,000 2,636,800,000 Rls. 32,000 $
46 12 1397 آستارا اکراين 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 2,588,488,000 Rls. 28,000 $
47 6 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 77,800 2,572,080,000 Rls. 61,240 $
48 12 1397 آستارا اکراين 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 11,787 2,524,602,800 Rls. 29,200 $
49 10 1397 آستارا اکراين 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 73,600 2,489,679,065 Rls. 27,301 $
50 4 1397 آستارا اکراين 08061000 انگور تازه 75,900 2,351,867,245 Rls. 54,947 $
51 2 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 50,000 2,310,000,000 Rls. 55,000 $
52 6 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 37,746 2,212,156,800 Rls. 52,670 $
53 6 1397 آستارا اکراين 08061000 انگور تازه 70,114 2,168,145,000 Rls. 51,622 $
54 1 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 82,300 2,129,154,300 Rls. 53,495 $
55 6 1397 آستارا اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 2,109,450,000 Rls. 50,225 $
56 2 1397 آستارا اکراين 08081000 سيب، تازه 99,600 2,091,600,000 Rls. 49,800 $
57 5 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 40,500 2,077,200,000 Rls. 48,600 $
58 5 1397 آستارا اکراين 20029010 رب گوجه فرنگي 37,459 2,059,556,160 Rls. 46,824 $
59 11 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 1,998,348,000 Rls. 22,000 $
60 11 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 30,620 1,969,882,064 Rls. 24,496 $
61 2 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 39,000 1,965,600,000 Rls. 46,800 $
62 1 1397 آستارا اکراين 08081000 سيب، تازه 99,400 1,917,252,150 Rls. 49,700 $
63 9 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,000 1,905,379,200 Rls. 21,600 $
64 6 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 48,390 1,895,040,000 Rls. 45,120 $
65 9 1397 آستارا اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 20,000 1,799,679,000 Rls. 21,841 $
66 4 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,800 1,732,021,200 Rls. 40,560 $
67 10 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 15,570 1,698,057,972 Rls. 18,684 $
68 11 1397 آستارا اکراين 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,600 1,692,756,400 Rls. 21,200 $
69 5 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 59,410 1,692,406,000 Rls. 38,616 $
70 9 1397 آستارا اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,785 1,617,102,384 Rls. 18,332 $
71 8 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 18,064 1,616,026,043 Rls. 18,857 $
72 7 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 36,212 1,516,662,000 Rls. 36,111 $
73 4 1397 آستارا اکراين 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 22,000 1,514,409,820 Rls. 35,583 $
74 7 1397 آستارا اکراين 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 1,463,700,000 Rls. 34,850 $
75 11 1397 آستارا اکراين 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 38,300 1,462,394,741 Rls. 16,392 $
76 2 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 28,902 1,456,644,000 Rls. 34,682 $
77 1 1397 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,000 1,418,767,600 Rls. 35,300 $
78 12 1397 آستارا اکراين 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 3,400 1,414,423,800 Rls. 15,300 $
79 12 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,807 1,390,850,070 Rls. 15,045 $
80 8 1397 آستارا اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,371,184,000 Rls. 16,000 $
81 9 1397 آستارا اکراين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,597 1,362,717,525 Rls. 14,945 $
82 2 1397 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 54,000 1,360,800,000 Rls. 32,400 $
83 11 1397 آستارا اکراين 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 25,160 1,321,631,486 Rls. 16,102 $
84 2 1397 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 56,514 1,305,473,400 Rls. 31,083 $
85 12 1397 آستارا اکراين 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 18,825 1,302,072,540 Rls. 15,060 $
86 4 1397 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 40,500 1,131,617,500 Rls. 26,325 $
87 11 1397 آستارا اکراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 20,000 1,106,812,290 Rls. 12,185 $
88 9 1397 آستارا اکراين 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 19,200 1,087,301,112 Rls. 12,326 $
89 8 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,330 1,071,752,175 Rls. 12,224 $
90 4 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,500 1,044,516,000 Rls. 24,600 $
91 1 1397 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
92 7 1397 آستارا اکراين 08061000 انگور تازه 31,900 1,003,464,000 Rls. 23,892 $
93 8 1397 آستارا اکراين 08061000 انگور تازه 18,300 995,624,460 Rls. 11,561 $
94 3 1397 آستارا اکراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,560 989,696,880 Rls. 23,472 $
95 7 1397 آستارا اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 20,000 882,000,000 Rls. 21,000 $
96 1 1397 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 849,841,850 Rls. 22,550 $
97 3 1397 آستارا اکراين 29153100 استات اتيل 18,000 833,184,000 Rls. 19,800 $
98 12 1397 آستارا اکراين 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 2,964 818,766,730 Rls. 9,470 $
99 12 1397 آستارا اکراين 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 19,500 771,554,316 Rls. 8,346 $
100 12 1397 آستارا اکراين 08055020 لیمو تازه 7,420 771,019,104 Rls. 8,340 $
مجموع کل
671,974,194,417 ريال
مجموع کل
9,615,444 دلار