آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 8,493,108 250,787,935,589 Rls. 3,017,469 $
2 12 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 2,718,911 88,907,356,863 Rls. 989,135 $
3 5 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 3,637,580 61,273,890,930 Rls. 1,420,424 $
4 10 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,445,225 56,434,760,352 Rls. 677,413 $
5 5 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 2,838,811 38,016,132,640 Rls. 874,424 $
6 6 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 2,653,876 34,337,814,000 Rls. 817,567 $
7 7 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 2,621,773 33,897,990,000 Rls. 807,095 $
8 9 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 2,003,948 33,769,755,517 Rls. 391,463 $
9 6 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 1,785,513 27,312,810,000 Rls. 650,305 $
10 8 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 2,019,967 25,918,115,213 Rls. 396,993 $
11 2 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 1,519,227 24,952,788,000 Rls. 594,114 $
12 2 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 3,486,320 23,506,296,567 Rls. 559,675 $
13 4 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 1,557,621 21,600,451,120 Rls. 509,561 $
14 11 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 581,439 20,595,327,015 Rls. 246,252 $
15 6 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 1,330,631 16,518,936,000 Rls. 393,308 $
16 12 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 434,236 16,444,852,857 Rls. 185,153 $
17 7 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 1,379,441 16,253,916,000 Rls. 386,998 $
18 10 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 676,162 16,142,933,261 Rls. 179,132 $
19 3 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 921,832 14,170,024,675 Rls. 336,384 $
20 6 1397 آبادان کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 57,900 13,377,000,000 Rls. 318,500 $
21 5 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 827,320 13,084,241,960 Rls. 305,520 $
22 4 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,280,148 12,990,534,590 Rls. 304,646 $
23 12 1397 آبادان کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,553 12,674,901,276 Rls. 137,106 $
24 1 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 822,223 12,412,147,731 Rls. 321,487 $
25 11 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 89,500 11,941,512,000 Rls. 131,465 $
26 11 1397 آبادان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,750 11,031,426,000 Rls. 121,446 $
27 1 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,660,721 10,408,479,641 Rls. 270,504 $
28 3 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,447,936 9,968,839,390 Rls. 236,658 $
29 11 1397 آبادان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,660 9,856,491,580 Rls. 108,511 $
30 9 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 70,000 9,855,385,000 Rls. 119,604 $
31 12 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 274,313 9,657,610,819 Rls. 109,468 $
32 3 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 605,740 9,138,747,420 Rls. 216,598 $
33 10 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 279,037 9,095,262,492 Rls. 109,233 $
34 11 1397 آبادان کويت 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 46,218 8,856,868,781 Rls. 110,923 $
35 7 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 536,014 8,802,402,000 Rls. 209,581 $
36 4 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 574,161 8,216,220,750 Rls. 191,029 $
37 8 1397 آبادان کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 63,400 8,149,974,900 Rls. 95,100 $
38 11 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 165,212 8,038,239,861 Rls. 97,239 $
39 4 1397 آبادان کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 644,782 7,885,366,790 Rls. 186,389 $
40 7 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,236,219 7,734,216,000 Rls. 184,148 $
41 3 1397 آبادان کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 631,526 7,665,563,958 Rls. 182,080 $
42 3 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,014 7,590,224,676 Rls. 180,168 $
43 1 1397 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 531,306 7,464,056,813 Rls. 192,847 $
44 11 1397 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 326,843 7,321,302,565 Rls. 90,876 $
45 12 1397 آبادان کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 102,095 7,120,692,064 Rls. 77,025 $
46 9 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,881 7,029,271,761 Rls. 81,481 $
47 9 1397 آبادان کويت 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 35,543 6,270,638,232 Rls. 71,265 $
48 2 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 101,617 6,185,046,000 Rls. 147,263 $
49 8 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 25,489 6,045,816,000 Rls. 81,013 $
50 6 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 949,242 6,002,850,000 Rls. 142,925 $
51 5 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 895,827 5,929,047,510 Rls. 138,102 $
52 12 1397 آبادان کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 24,304 5,606,290,256 Rls. 60,754 $
53 12 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,227 5,497,536,899 Rls. 61,196 $
54 7 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 356,564 5,191,578,000 Rls. 123,609 $
55 12 1397 آبادان کويت 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 12,714 5,004,321,765 Rls. 55,909 $
56 9 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 151,971 4,919,683,368 Rls. 56,621 $
57 4 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 77,440 4,856,319,080 Rls. 114,035 $
58 4 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 402,790 4,836,695,920 Rls. 113,187 $
59 9 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 32,522 4,787,071,975 Rls. 54,347 $
60 12 1397 آبادان کويت 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 5,700 4,687,623,536 Rls. 51,491 $
61 12 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 123,292 4,665,283,915 Rls. 52,792 $
62 3 1397 آبادان کويت 12149000 ساير محصولات علوفه اي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 206,212 4,324,790,475 Rls. 102,748 $
63 5 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 278,736 4,310,179,160 Rls. 99,535 $
64 9 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 158,951 4,089,906,274 Rls. 47,017 $
65 8 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 607,813 4,026,541,450 Rls. 85,588 $
66 10 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 101,570 4,016,240,359 Rls. 46,174 $
67 6 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 270,484 4,009,362,000 Rls. 95,461 $
68 12 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 77,330 3,936,128,677 Rls. 45,480 $
69 7 1397 آبادان کويت 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 293,693 3,922,758,000 Rls. 93,399 $
70 10 1397 آبادان کويت 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 4,386 3,837,244,024 Rls. 46,041 $
71 11 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,275 3,772,923,238 Rls. 45,346 $
72 12 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 28,362 3,709,469,610 Rls. 42,016 $
73 12 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 17,275 3,512,718,378 Rls. 40,359 $
74 11 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 106,969 3,414,583,631 Rls. 40,058 $
75 4 1397 آبادان کويت 12149000 ساير محصولات علوفه اي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 156,362 3,371,459,170 Rls. 79,508 $
76 2 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 300,084 3,328,622,976 Rls. 79,253 $
77 11 1397 آبادان کويت 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 18,750 3,323,265,000 Rls. 41,250 $
78 11 1397 آبادان کويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 15,100 3,305,050,250 Rls. 36,386 $
79 8 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 177,665 3,256,779,489 Rls. 47,429 $
80 2 1397 آبادان کويت 12071000 هسته ميوه نخل و مغز آن حتي خرد شده 46,376 3,212,874,000 Rls. 76,497 $
81 4 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 469,613 3,186,503,540 Rls. 74,502 $
82 3 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 288,545 3,176,444,598 Rls. 75,324 $
83 12 1397 آبادان کويت 03053900 ک ک سایر/ماهي خشكکكرده، نمكکزده يا در آبکنمك؛ ماهي دودي، حتي پختهکشده قبل يا در حين دوديکكردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 4,820 2,978,837,120 Rls. 32,222 $
84 8 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 92,987 2,904,356,000 Rls. 54,821 $
85 10 1397 آبادان کويت 46021220 سبدبافي و حصير بافي 20,623 2,862,721,680 Rls. 29,223 $
86 2 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 180,072 2,815,092,000 Rls. 67,026 $
87 12 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,030 2,747,914,480 Rls. 31,244 $
88 1 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 46,065 2,644,903,880 Rls. 69,934 $
89 10 1397 آبادان کويت 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 14,315 2,610,597,920 Rls. 28,725 $
90 2 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 31,399 2,605,134,000 Rls. 62,027 $
91 11 1397 آبادان کويت 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 22,302 2,556,998,773 Rls. 31,219 $
92 12 1397 آبادان کويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 19,200 2,542,694,400 Rls. 27,505 $
93 3 1397 آبادان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,356 2,532,962,872 Rls. 60,104 $
94 7 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 196,664 2,529,744,000 Rls. 60,232 $
95 1 1397 آبادان کويت 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 12,610 2,510,840,150 Rls. 66,611 $
96 10 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 18,884 2,435,159,904 Rls. 24,858 $
97 2 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 157,314 2,390,976,000 Rls. 56,928 $
98 12 1397 آبادان کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 13,510 2,341,128,280 Rls. 26,465 $
99 12 1397 آبادان کويت 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,704 2,305,376,256 Rls. 26,112 $
100 12 1397 آبادان کويت 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 6,280 2,271,711,000 Rls. 26,232 $
مجموع کل
1,282,325,862,887 ريال
مجموع کل
21,567,865 دلار