آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 آبادان پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,047,220 29,818,546,918 Rls. 757,469 $
2 4 1397 آبادان پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,069,420 20,649,938,080 Rls. 483,608 $
3 6 1397 آبادان پاکستان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 100,000 12,600,000,000 Rls. 300,000 $
4 3 1397 آبادان پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 571,910 10,919,059,087 Rls. 259,015 $
5 2 1397 آبادان پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 235,100 4,494,588,000 Rls. 107,014 $
6 5 1397 آبادان پاکستان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 2,930,800,000 Rls. 68,000 $
مجموع کل
81,412,932,085 ريال
مجموع کل
1,975,106 دلار
[1]