آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 آبادان عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 180,000 29,081,610,000 Rls. 690,000 $
2 6 1397 آبادان عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 220,000 27,720,000,000 Rls. 660,000 $
3 5 1397 آبادان عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 180,000 26,135,220,000 Rls. 600,000 $
4 1 1397 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 151,460 19,083,960,000 Rls. 454,380 $
5 4 1397 آبادان عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 120,000 17,364,480,000 Rls. 408,000 $
6 2 1397 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 107,280 13,517,280,000 Rls. 321,840 $
7 1 1397 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 351,934 10,665,766,840 Rls. 260,432 $
8 2 1397 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 308,014 9,573,060,000 Rls. 227,930 $
9 3 1397 آبادان عراق 29299000 ساير ترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 100,000 8,011,350,000 Rls. 190,000 $
10 12 1397 آبادان عراق 27101940 روغن پايه معدني 54,970 2,863,356,416 Rls. 32,432 $
11 8 1397 آبادان عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 588,000,000 Rls. 14,000 $
12 3 1397 آبادان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 35,942 151,541,010 Rls. 3,594 $
13 2 1397 آبادان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 23,962 100,632,000 Rls. 2,396 $
مجموع کل
164,856,256,266 ريال
مجموع کل
3,865,004 دلار
[1]