آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,387,600 92,219,380,731 Rls. 1,002,791 $
2 11 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,016,130 69,502,817,764 Rls. 846,771 $
3 4 1397 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,924,450 66,277,728,590 Rls. 1,551,980 $
4 12 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,059,770 39,508,449,624 Rls. 445,101 $
5 9 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,021,010 37,304,573,461 Rls. 428,824 $
6 3 1397 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,482,150 28,185,921,478 Rls. 668,323 $
7 8 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 465,790 15,136,199,836 Rls. 190,804 $
8 2 1397 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 386,890 7,330,890,000 Rls. 174,545 $
9 5 1397 آبادان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 260,290 6,668,095,580 Rls. 152,059 $
10 2 1397 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 175,919 5,467,518,000 Rls. 130,179 $
11 1 1397 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 88,474 2,749,782,000 Rls. 65,471 $
12 1 1397 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 99,960 1,897,640,640 Rls. 45,182 $
13 4 1397 آبادان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 75,080 1,359,821,250 Rls. 32,250 $
14 7 1397 آبادان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 52,502 617,652,000 Rls. 14,706 $
مجموع کل
374,226,470,954 ريال
مجموع کل
5,748,987 دلار
[1]