آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,792,187 160,084,902,518 Rls. 4,933,806 $
2 5 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,192,638 159,514,913,759 Rls. 4,877,223 $
3 2 1396 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,115,537 137,058,146,114 Rls. 4,224,617 $
4 3 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,635,009 123,382,475,004 Rls. 3,802,541 $
5 6 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,998,718 119,294,877,049 Rls. 3,589,152 $
6 2 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,753,679 99,809,362,078 Rls. 3,076,663 $
7 12 1396 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,469,918 72,945,089,026 Rls. 1,954,301 $
8 2 1396 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 8,736,223 69,464,652,170 Rls. 2,141,208 $
9 7 1396 پيرانشهر عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,499,049 58,873,408,114 Rls. 1,743,678 $
10 6 1396 پيرانشهر عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,465,577 56,801,665,813 Rls. 1,709,467 $
11 5 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 619,518 55,098,363,379 Rls. 1,680,926 $
12 11 1396 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,064,756 52,987,191,899 Rls. 1,439,615 $
13 12 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 518,371 51,832,416,511 Rls. 1,386,587 $
14 12 1396 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 85,115 51,065,822,505 Rls. 1,373,067 $
15 2 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 577,649 48,845,413,001 Rls. 1,505,656 $
16 3 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 536,794 48,483,615,995 Rls. 1,494,103 $
17 3 1396 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 5,944,086 48,284,660,946 Rls. 1,488,246 $
18 12 1396 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 4,349,307 47,297,742,882 Rls. 1,264,801 $
19 6 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 509,179 46,085,865,603 Rls. 1,387,945 $
20 1 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 45,864,532 45,558,531,758 Rls. 1,405,014 $
21 5 1396 پيرانشهر عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,209,519 45,185,308,025 Rls. 1,376,759 $
22 3 1396 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 382,142 41,938,551,484 Rls. 1,292,381 $
23 2 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 33,416,500 41,192,360,373 Rls. 1,269,827 $
24 4 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,140,053 40,840,849,039 Rls. 1,256,003 $
25 5 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,128,345 37,487,227,507 Rls. 1,144,877 $
26 1 1396 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 786,934 36,021,185,048 Rls. 1,110,679 $
27 11 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 365,054 35,569,890,258 Rls. 964,747 $
28 4 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 383,976 34,797,088,218 Rls. 1,070,953 $
29 5 1396 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 275,317 32,869,808,734 Rls. 1,002,812 $
30 12 1396 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 625,253 30,809,548,634 Rls. 826,232 $
31 3 1396 پيرانشهر عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 311,815 30,353,516,724 Rls. 935,445 $
32 1 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,617,401 30,292,618,330 Rls. 934,105 $
33 6 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,184,071 29,945,378,731 Rls. 902,334 $
34 10 1396 پيرانشهر عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 262,980 28,437,461,885 Rls. 788,905 $
35 3 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,310,000 28,200,290,080 Rls. 869,131 $
36 11 1396 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 2,638,979 27,842,232,516 Rls. 756,238 $
37 2 1396 پيرانشهر عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 268,462 26,015,795,605 Rls. 801,886 $
38 4 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,503,107 25,303,673,700 Rls. 778,998 $
39 10 1396 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 506,175 24,658,818,857 Rls. 682,217 $
40 2 1396 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 370,421 24,485,372,319 Rls. 754,771 $
41 10 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 246,136 24,406,422,677 Rls. 674,744 $
42 12 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,669,304 23,670,288,870 Rls. 633,434 $
43 1 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 245,154 22,843,396,426 Rls. 704,377 $
44 7 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,460,000 22,472,509,920 Rls. 663,480 $
45 11 1396 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 150,286 21,603,645,909 Rls. 586,249 $
46 7 1396 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 274,743 21,496,209,563 Rls. 635,296 $
47 2 1396 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 208,640 21,093,131,730 Rls. 650,234 $
48 12 1396 پيرانشهر عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,075,350 20,921,757,115 Rls. 559,181 $
49 6 1396 پيرانشهر عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 196,223 19,628,783,775 Rls. 588,669 $
50 1 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 624,763 19,232,158,876 Rls. 593,112 $
51 5 1396 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 963,937 19,032,844,677 Rls. 581,997 $
52 2 1396 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 408,317 18,625,147,484 Rls. 574,105 $
53 1 1396 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 276,411 18,231,177,024 Rls. 562,217 $
54 12 1396 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 53,219 17,934,859,005 Rls. 478,979 $
55 4 1396 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 172,046 17,470,695,810 Rls. 537,719 $
56 11 1396 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,187 17,440,355,100 Rls. 471,945 $
57 6 1396 پيرانشهر عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 48,742 17,429,581,805 Rls. 524,399 $
58 5 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 482,250 17,418,593,267 Rls. 531,815 $
59 3 1396 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 254,222 17,261,217,764 Rls. 531,934 $
60 2 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 562,462 17,247,665,714 Rls. 531,673 $
61 1 1396 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 221,063 17,160,968,348 Rls. 529,158 $
62 11 1396 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 328,431 16,444,420,374 Rls. 445,998 $
63 6 1396 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 122,283 16,402,127,399 Rls. 493,654 $
64 7 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,202,924 16,101,860,370 Rls. 480,349 $
65 4 1396 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 243,548 15,825,625,140 Rls. 487,096 $
66 12 1396 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 290,546 15,627,237,120 Rls. 418,176 $
67 12 1396 پيرانشهر عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 260,202 15,599,858,400 Rls. 416,160 $
68 5 1396 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 134,287 15,362,146,110 Rls. 470,004 $
69 4 1396 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 779,704 15,163,843,170 Rls. 466,720 $
70 3 1396 پيرانشهر عراق 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 133,291 15,140,042,124 Rls. 466,518 $
71 12 1396 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 33,553 15,134,398,184 Rls. 402,656 $
72 6 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 471,038 15,006,135,255 Rls. 452,073 $
73 6 1396 پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 127,948 14,993,342,428 Rls. 449,851 $
74 2 1396 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 215,638 14,965,353,722 Rls. 461,310 $
75 2 1396 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 130,320 14,796,801,250 Rls. 456,120 $
76 4 1396 پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 56,141 14,630,753,233 Rls. 449,143 $
77 3 1396 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 313,095 14,515,957,257 Rls. 447,350 $
78 12 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 395,601 14,035,214,334 Rls. 375,814 $
79 10 1396 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 1,367,908 13,875,307,197 Rls. 383,837 $
80 11 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 392,450 13,749,820,946 Rls. 372,919 $
81 11 1396 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 106,792 13,747,973,779 Rls. 373,771 $
82 10 1396 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 90,816 13,643,092,984 Rls. 376,134 $
83 7 1396 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 281,443 13,639,873,824 Rls. 403,488 $
84 11 1396 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 211,107 13,582,621,158 Rls. 368,459 $
85 5 1396 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 91,609 13,503,484,095 Rls. 412,288 $
86 11 1396 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 29,411 13,017,965,088 Rls. 352,932 $
87 11 1396 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,246,670 12,984,377,416 Rls. 351,373 $
88 11 1396 پيرانشهر عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 94,673 12,859,861,264 Rls. 347,878 $
89 12 1396 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 111,242 12,240,749,376 Rls. 328,431 $
90 3 1396 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 106,773 12,127,294,330 Rls. 373,705 $
91 4 1396 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 138,268 12,001,343,942 Rls. 369,511 $
92 2 1396 پيرانشهر عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 46,092 11,961,427,104 Rls. 368,736 $
93 3 1396 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 31,086 11,799,622,161 Rls. 363,650 $
94 2 1396 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 983,931 11,678,150,340 Rls. 359,988 $
95 3 1396 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 329,151 11,572,138,166 Rls. 356,669 $
96 12 1396 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 755,360 11,491,324,515 Rls. 305,449 $
97 6 1396 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 38,446 11,432,302,560 Rls. 346,014 $
98 2 1396 پيرانشهر عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 100,456 11,402,953,407 Rls. 351,495 $
99 12 1396 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 170,128 11,358,741,417 Rls. 303,927 $
100 3 1396 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 38,220 11,162,952,360 Rls. 343,980 $
مجموع کل
3,152,215,996,349 ريال
مجموع کل
93,696,259 دلار