آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 38,321,010 327,395,639,232 Rls. 8,767,787 $
2 12 1396 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 17,715,800 263,749,871,570 Rls. 7,084,320 $
3 11 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 17,500,070 257,093,430,051 Rls. 6,988,797 $
4 11 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 29,841,240 252,174,564,456 Rls. 6,854,517 $
5 11 1396 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,368,110 182,739,156,970 Rls. 4,944,124 $
6 12 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 12,266,705 182,546,598,011 Rls. 4,906,687 $
7 1 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 19,091,657 142,408,892,744 Rls. 4,391,928 $
8 2 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 17,150,445 127,960,231,627 Rls. 3,944,467 $
9 12 1396 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,650,828 111,615,927,473 Rls. 2,988,827 $
10 10 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,432,610 103,649,863,885 Rls. 2,864,173 $
11 11 1396 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,529,882 90,165,109,918 Rls. 2,451,121 $
12 12 1396 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,032,775 82,597,174,451 Rls. 2,212,222 $
13 11 1396 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,924,640 81,513,562,847 Rls. 2,213,945 $
14 12 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 690,325 77,175,754,065 Rls. 2,069,995 $
15 12 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 139,416 69,778,952,400 Rls. 1,864,680 $
16 12 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 535,592 65,970,691,920 Rls. 1,767,449 $
17 12 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 571,396 64,177,212,780 Rls. 1,714,188 $
18 6 1396 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,666,210 61,205,907,129 Rls. 1,844,574 $
19 2 1396 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,875,077 57,958,357,460 Rls. 1,786,576 $
20 10 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,782,200 54,713,437,450 Rls. 1,516,024 $
21 5 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 550,010 54,098,669,448 Rls. 1,650,030 $
22 5 1396 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 4,432,770 50,743,387,573 Rls. 1,548,321 $
23 1 1396 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,971,580 48,262,725,052 Rls. 1,488,621 $
24 11 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 384,086 42,420,776,231 Rls. 1,147,583 $
25 10 1396 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,829,167 41,124,108,789 Rls. 1,136,880 $
26 6 1396 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,852,982 39,766,847,582 Rls. 1,195,619 $
27 2 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 390,129 37,968,609,231 Rls. 1,170,387 $
28 11 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 300,861 36,563,315,205 Rls. 992,838 $
29 7 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 352,292 35,838,210,960 Rls. 1,056,876 $
30 6 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 354,803 35,420,620,293 Rls. 1,064,409 $
31 12 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 278,183 35,340,040,493 Rls. 943,791 $
32 12 1396 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 2,332,110 34,846,212,350 Rls. 933,350 $
33 2 1396 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,761,226 33,965,665,980 Rls. 1,047,064 $
34 5 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 309,914 33,509,528,103 Rls. 1,022,712 $
35 4 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 362,529 32,373,173,025 Rls. 994,275 $
36 2 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 351,590 31,919,322,168 Rls. 983,952 $
37 2 1396 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,233,570 31,470,423,369 Rls. 970,064 $
38 12 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,560,805 30,669,447,157 Rls. 821,580 $
39 7 1396 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,503,630 30,366,475,245 Rls. 894,688 $
40 6 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 301,109 29,931,558,600 Rls. 903,327 $
41 3 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 305,816 29,627,667,986 Rls. 913,045 $
42 3 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 337,641 29,623,919,708 Rls. 912,933 $
43 10 1396 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,021,920 29,191,350,590 Rls. 809,710 $
44 3 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 266,498 28,537,113,667 Rls. 879,441 $
45 6 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 240,411 26,372,156,914 Rls. 793,355 $
46 4 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 243,946 26,185,132,315 Rls. 804,930 $
47 2 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 231,915 24,828,186,720 Rls. 765,318 $
48 5 1396 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 244,514 24,032,283,354 Rls. 733,542 $
49 10 1396 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,476,990 23,292,738,071 Rls. 643,004 $
50 2 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 238,554 23,217,242,832 Rls. 715,662 $
51 11 1396 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,773,295 22,842,533,471 Rls. 620,675 $
52 1 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 57,803 22,345,872,600 Rls. 689,036 $
53 1 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,317,060 22,187,480,758 Rls. 684,350 $
54 1 1396 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 4,094,522 21,990,212,680 Rls. 678,061 $
55 5 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 224,873 21,963,129,281 Rls. 669,979 $
56 5 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,125,136 21,758,064,728 Rls. 664,344 $
57 11 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,561,580 21,533,604,277 Rls. 584,665 $
58 5 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 269,341 21,009,513,141 Rls. 641,474 $
59 2 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 46,046 20,842,345,260 Rls. 642,510 $
60 11 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 41,933 20,827,687,650 Rls. 562,650 $
61 7 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 201,879 20,462,497,410 Rls. 605,637 $
62 2 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 208,310 20,273,622,294 Rls. 624,930 $
63 3 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,702,855 20,168,969,368 Rls. 621,647 $
64 3 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 203,091 19,770,014,676 Rls. 609,273 $
65 12 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 178,164 19,614,615,680 Rls. 524,572 $
66 5 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 198,540 19,513,858,260 Rls. 595,620 $
67 12 1396 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 112,562 19,337,992,488 Rls. 517,552 $
68 12 1396 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 22,954,253 18,798,806,359 Rls. 503,305 $
69 3 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 245,610 18,554,565,659 Rls. 571,812 $
70 11 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 166,919 18,504,162,204 Rls. 501,360 $
71 2 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 248,992 17,747,511,041 Rls. 547,053 $
72 10 1396 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 1,220,575 17,345,834,433 Rls. 479,605 $
73 11 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,602,550 16,900,029,250 Rls. 460,255 $
74 7 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 998,385 16,876,408,782 Rls. 499,190 $
75 6 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 245,964 16,833,825,028 Rls. 508,225 $
76 4 1396 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,137,795 16,320,500,035 Rls. 501,471 $
77 3 1396 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,334,333 16,226,542,160 Rls. 500,140 $
78 10 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 136,027 16,219,184,774 Rls. 448,888 $
79 4 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 167,451 16,201,725,535 Rls. 497,743 $
80 1 1396 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,993,675 16,041,435,148 Rls. 494,757 $
81 11 1396 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 173,232 15,933,719,150 Rls. 433,079 $
82 11 1396 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,177,010 15,136,062,595 Rls. 411,946 $
83 1 1396 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,574,315 15,021,894,698 Rls. 463,319 $
84 2 1396 پرويزخان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 117,360 14,417,462,120 Rls. 444,440 $
85 3 1396 پرويزخان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 108,580 14,093,225,760 Rls. 434,320 $
86 12 1396 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 57,477 14,082,164,543 Rls. 378,293 $
87 7 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 166,769 14,071,943,700 Rls. 416,922 $
88 1 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 151,930 13,927,135,932 Rls. 429,436 $
89 6 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,964,761 13,856,945,654 Rls. 417,714 $
90 7 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,073,776 13,749,833,630 Rls. 407,327 $
91 11 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 105,678 13,501,424,840 Rls. 365,468 $
92 1 1396 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,415,025 13,494,635,616 Rls. 416,063 $
93 6 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 137,038 13,336,280,159 Rls. 401,797 $
94 7 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 117,791 13,123,657,740 Rls. 388,710 $
95 1 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 134,640 13,097,157,360 Rls. 403,888 $
96 7 1396 پرويزخان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 127,780 12,951,379,680 Rls. 383,340 $
97 4 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 135,880 12,883,588,300 Rls. 395,140 $
98 4 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,023,662 12,846,667,940 Rls. 394,754 $
99 1 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 130,593 12,703,806,342 Rls. 391,768 $
100 5 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,852,400 12,625,708,430 Rls. 385,240 $
مجموع کل
4,521,964,484,069 ريال
مجموع کل
128,327,451 دلار