آمار کل " صادرات به" کشور (پرتغال) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 39011030 ک ک ک گريد فيلم 668,250 33,242,711,851 Rls. 921,974 $
2 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 19,882,599,373 Rls. 612,828 $
3 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 445,500 19,430,892,813 Rls. 592,009 $
4 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 39011030 ک ک ک گريد فيلم 321,750 10,823,431,733 Rls. 291,148 $
مجموع کل
83,379,635,770 ريال
مجموع کل
2,417,959 دلار
[1]