آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 99,750,000 1,309,000,000,000 Rls. 35,080,080 $
2 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 75,180,350 769,725,342,801 Rls. 23,739,920 $
3 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 60,862,645 751,000,000,000 Rls. 21,404,173 $
4 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 60,355,879 688,000,000,000 Rls. 21,225,953 $
5 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 21,972,250 596,713,544,990 Rls. 18,386,513 $
6 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 49,899,617 569,363,280,429 Rls. 17,548,697 $
7 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 2,881,433 530,000,000,000 Rls. 14,263,094 $
8 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,734,250 505,543,373,995 Rls. 14,930,700 $
9 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 63,530,220 501,000,000,000 Rls. 14,357,828 $
10 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,150,250 478,586,638,295 Rls. 14,598,570 $
11 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 54,086,425 476,510,291,696 Rls. 13,231,197 $
12 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,582,306 468,000,000,000 Rls. 14,271,984 $
13 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 39,548,992 468,000,000,000 Rls. 13,908,588 $
14 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 36,395,149 463,000,000,000 Rls. 12,799,445 $
15 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,503,615 433,000,000,000 Rls. 11,716,048 $
16 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 32,193,753 419,000,000,000 Rls. 11,321,898 $
17 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,502,164 417,000,000,000 Rls. 11,514,113 $
18 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 56,505,142 408,000,000,000 Rls. 12,028,596 $
19 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,522,919 406,000,000,000 Rls. 11,460,738 $
20 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 15,029,096 390,506,693,472 Rls. 12,042,665 $
21 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 381,000,000,000 Rls. 10,120,000 $
22 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,502,387 323,193,918,058 Rls. 9,960,572 $
23 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 11,099,177 323,000,000,000 Rls. 8,957,036 $
24 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,518,899 318,217,477,845 Rls. 9,811,396 $
25 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 11,631,000 314,567,104,251 Rls. 9,482,147 $
26 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,216,908 306,000,000,000 Rls. 9,219,962 $
27 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 12,558,282 284,430,050,290 Rls. 8,235,164 $
28 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 38,504,175 283,529,773,851 Rls. 8,737,705 $
29 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 53,505,158 279,476,681,333 Rls. 8,526,291 $
30 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 13,070,018 279,070,604,320 Rls. 8,609,020 $
31 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 11,550,000 276,397,977,979 Rls. 7,851,690 $
32 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 8,168,830 270,323,775,375 Rls. 7,230,271 $
33 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 9,346,000 268,464,731,772 Rls. 8,072,844 $
34 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 13,841,536 264,000,000,000 Rls. 8,131,626 $
35 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 9,352,944 261,000,000,000 Rls. 7,494,420 $
36 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 8,526,000 258,786,611,600 Rls. 7,975,550 $
37 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 11,000,000 257,148,928,560 Rls. 7,295,200 $
38 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,005,875 257,000,000,000 Rls. 7,841,151 $
39 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 39,201,918 257,000,000,000 Rls. 7,709,578 $
40 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 6,988,000 247,016,090,554 Rls. 7,088,638 $
41 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 12,229,196 239,889,511,040 Rls. 7,353,021 $
42 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 6,270,000 232,972,796,496 Rls. 6,317,190 $
43 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 16,159,628 223,102,199,536 Rls. 6,875,044 $
44 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 7,264,000 222,433,856,700 Rls. 6,836,560 $
45 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,002,163 212,000,000,000 Rls. 5,852,109 $
46 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 6,668,000 210,651,275,136 Rls. 6,494,272 $
47 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 11,025,435 210,101,682,451 Rls. 6,474,828 $
48 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 22,000,000 208,000,000,000 Rls. 5,566,000 $
49 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,505,333 205,808,833,060 Rls. 6,329,925 $
50 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 6,048,640 203,000,000,000 Rls. 5,746,208 $
51 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 5,952,135 198,465,014,799 Rls. 5,734,130 $
52 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 45,009,918 196,988,935,500 Rls. 6,076,338 $
53 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,308,672 190,000,000,000 Rls. 5,383,753 $
54 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 6,600,000 184,137,422,700 Rls. 4,903,140 $
55 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 6,945,975 182,618,700,070 Rls. 5,565,740 $
56 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 5,986,000 173,555,946,920 Rls. 5,301,160 $
57 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 11,746,616 168,034,890,870 Rls. 5,011,479 $
58 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 5,810,750 167,626,778,465 Rls. 4,858,093 $
59 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,697,750 164,938,744,453 Rls. 4,465,465 $
60 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 7,120,505 164,000,000,000 Rls. 5,041,317 $
61 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 4,096,000 154,821,360,750 Rls. 4,144,152 $
62 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 8,100,000 154,454,249,304 Rls. 4,758,588 $
63 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,047,724 149,000,000,000 Rls. 4,044,691 $
64 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 4,330,000 145,241,351,724 Rls. 4,301,010 $
65 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 8,043,262 144,776,445,021 Rls. 4,367,491 $
66 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,576,000 144,315,586,448 Rls. 4,449,104 $
67 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,000,000 139,020,084,000 Rls. 4,284,000 $
68 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 5,182,244 136,000,000,000 Rls. 4,135,431 $
69 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,004,946 130,001,547,808 Rls. 4,006,334 $
70 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,710,000 127,347,454,575 Rls. 3,916,440 $
71 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 9,500,000 126,346,010,000 Rls. 3,895,000 $
72 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 3,586,000 123,929,205,180 Rls. 3,442,538 $
73 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,490,426 122,000,000,000 Rls. 3,684,844 $
74 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 4,620,000 122,000,000,000 Rls. 3,273,732 $
75 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,254,823 117,000,000,000 Rls. 3,582,593 $
76 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 6,250,833 113,000,000,000 Rls. 3,062,908 $
77 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,136,590 105,856,914,354 Rls. 3,262,054 $
78 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 4,648,946 102,000,000,000 Rls. 2,753,943 $
79 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,250,000 101,765,567,400 Rls. 3,135,300 $
80 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 1,336,500 101,479,233,325 Rls. 3,002,054 $
81 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 3,545,000 99,865,747,870 Rls. 3,078,088 $
82 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,840,860 92,970,021,665 Rls. 2,515,763 $
83 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,905,747 91,898,462,208 Rls. 2,760,460 $
84 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 4,608,833 91,189,808,640 Rls. 2,806,272 $
85 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,403,000 81,778,909,988 Rls. 2,209,538 $
86 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,584,000 69,286,358,715 Rls. 2,135,507 $
87 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,534,500 67,351,395,173 Rls. 1,871,453 $
88 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,559,250 65,039,761,798 Rls. 1,985,842 $
89 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,287,000 51,845,196,497 Rls. 1,592,445 $
90 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 540,000 49,061,852,100 Rls. 1,446,900 $
91 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 1,592,049 45,974,663,988 Rls. 1,275,692 $
92 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 5,914,232 45,209,721,330 Rls. 1,387,014 $
93 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 990,000 38,961,992,593 Rls. 1,054,348 $
94 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 37,610,622,702 Rls. 1,066,233 $
95 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 688,000 35,196,441,520 Rls. 953,200 $
96 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 29,411,305,118 Rls. 854,434 $
97 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 528,000 27,985,340,000 Rls. 752,800 $
98 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 841,500 26,324,710,094 Rls. 743,651 $
99 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 220,000 24,902,417,200 Rls. 720,400 $
100 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,181,005 22,106,153,530 Rls. 680,294 $
مجموع کل
24,370,225,372,280 ريال
مجموع کل
711,759,374 دلار