آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 932,400 74,922,110,060 Rls. 2,308,817 $
2 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,115,380 52,939,531,647 Rls. 1,557,978 $
3 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 478,800 38,530,732,465 Rls. 1,185,609 $
4 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 521,920 24,145,883,160 Rls. 722,498 $
5 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 335,160 18,949,467,399 Rls. 510,401 $
6 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 249,480 18,166,793,961 Rls. 559,857 $
7 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 263,340 14,420,192,920 Rls. 427,568 $
8 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 215,460 11,824,672,480 Rls. 319,120 $
9 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 215,460 10,629,934,560 Rls. 301,644 $
10 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 167,580 7,272,212,026 Rls. 220,966 $
11 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 143,640 7,200,921,576 Rls. 203,969 $
12 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,700 4,920,747,286 Rls. 151,697 $
13 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,419,316,416 Rls. 38,304 $
14 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 25,200 1,415,038,968 Rls. 43,596 $
15 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 188,302,590 Rls. 5,805 $
مجموع کل
286,945,857,514 ريال
مجموع کل
8,557,829 دلار
[1]