آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 742,500 28,610,015,192 Rls. 882,359 $
2 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 643,500 27,153,746,723 Rls. 837,065 $
3 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 519,750 24,082,286,956 Rls. 658,814 $
4 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 519,750 23,902,211,025 Rls. 634,095 $
5 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 519,750 22,134,764,192 Rls. 677,363 $
6 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 20,208,707,838 Rls. 622,611 $
7 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 495,000 18,418,015,841 Rls. 559,631 $
8 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 346,500 15,021,739,216 Rls. 445,356 $
9 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 8,562,972,660 Rls. 256,223 $
10 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 7,868,794,230 Rls. 242,154 $
مجموع کل
195,963,253,873 ريال
مجموع کل
5,815,671 دلار
[1]