آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,000,000 169,000,000,000 Rls. 4,806,000 $
2 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 7,937,032 163,000,000,000 Rls. 4,770,156 $
3 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,000,000 151,000,000,000 Rls. 4,000,000 $
4 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 940,500 44,368,427,463 Rls. 1,259,108 $
5 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 767,250 34,558,400,857 Rls. 925,255 $
6 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 891,000 34,245,376,495 Rls. 1,040,545 $
7 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 767,250 33,031,199,843 Rls. 1,017,942 $
8 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 598,000 20,264,269,350 Rls. 567,550 $
9 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 223,750 13,288,539,225 Rls. 401,407 $
10 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 8,999,662,320 Rls. 277,596 $
11 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 8,491,945,176 Rls. 235,521 $
12 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 3,592,401,714 Rls. 108,306 $
13 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 100,000 3,142,950,500 Rls. 96,100 $
14 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 100,000 2,524,256,000 Rls. 76,400 $
15 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 49,500 2,473,736,760 Rls. 72,512 $
16 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 42,000 1,289,784,150 Rls. 39,570 $
17 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,750 1,243,969,174 Rls. 34,031 $
مجموع کل
694,514,919,027 ريال
مجموع کل
19,727,999 دلار
[1]