آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 424,000,000,000 Rls. 11,253,000 $
2 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 410,000,000,000 Rls. 10,890,000 $
3 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,210,724 236,000,000,000 Rls. 7,278,651 $
4 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,472,413 228,000,000,000 Rls. 7,008,628 $
5 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,140 6,239,557,860 Rls. 183,830 $
6 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 3,591,010,395 Rls. 102,703 $
7 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 2,080,041,022 Rls. 63,202 $
8 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 216,000 1,694,638,628 Rls. 52,244 $
9 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 897,376,725 Rls. 25,665 $
مجموع کل
1,312,502,624,630 ريال
مجموع کل
36,857,923 دلار
[1]